מגן אברהם על אורח חיים תרכב


סעיף אעריכה


(א) אין כאלהינו:    נתקן נגד י"ח ברכות שאומרי' בחול ובי"כ כבר אמרו אהללך בקול רם וכו' (מט"מ מהרי"ל) ועוד דנתקן נגד קרבנות ובי"כ מביאים הרבה קרבנות (שם) וא"כ פיטום הקטורת יש לאומרו:

סעיף בעריכה


(ב) וא"א על התורה:    רק חותמין מגן דוד שאין עבודה במנחה (מנהגים) ובהג"מ כ' שכבר פסק' העבודה ובירך עליה שחרית ובהגמ"ר כ' דלא ליחלוף בשאר תענית שא"א על התורה וכ"כ מרדכי פ"ב דשבת אם אין שהות ידלג א"מ להתחיל נעילה בזמנה (ד"מ מהר"מ) וטוב לומר מעט סליחות בנחת מהרבה במרוצה: