מגן אברהם על אורח חיים תריז


סעיף בעריכה

(א) אף על פי שלא אמרה:    משמע דאם אמרה צריכה אני אף על פי שאין פניה משתנות וכ"מ ברי"ו שכתב תחלה סתם עוברה שהריחה ומיירי כשאמר' צריכ' אני דאל"כ מנא ידעינן שהריחה ובהכי מיירי ג"כ הטור ואח"כ כת' כשפניה משתנות נותנין לה דלא כהב"ח שעש' מחלוקת ובשאר כל אדם לא מהני אמרי' אא"כ נשתנה פניו כמ"ש ס"ג:

(ב) מאכילין אותה:    פי' שתוחבין כוש ברוטב ונותנין לתוך פיה ואם לא נתישב' דעתה נותנין לה רוטב ואם לאו נותנין לה המאכל עצמו [ב"י ב"ח ולבוש] ודוקא עוברה שלפעמים מתישבת דעתה בדבר מועט אבל חולה מאכילין אותו כפי שיאמר הרופא אך פחות פחות מכשיעור כמ"ש סי' תרי"ח ס"ז [הרא"ש]:

סעיף דעריכה

(ג) לא תתענה:    אפי' אמר' א"צ מאכילין אותה ואומרי' לה אכלי [ב"ח] ומ"מ יש להאכיל' פחות מכשיעור עיין סי' ש"ל ס"ד: