מגן אברהם על אורח חיים תקצד


סעיף אעריכה

(א) אין חבירו וכו':    אא"כ בעשרה [טור] וכ"כ הרמב"ם בה' תפלה דין ד' שאין ש"ץ מוציא בפחו' מי' ובדין ט' כ' דאין מוציא אלא שאינו בקי וכ"כ רי"ו נ"ג ח"ז ע"ש ועמ"ש סי' נ"ט ס"ד: