מגן אברהם על אורח חיים תקפז


סעיף אעריכה

(א) הבור או הדות:    והיינו שהוא בבנין תחת הקרקע כגון מרתף ונ"ל דאם רובו בנוי למעלה מן הקרקע אף ע"פ שמקצתו תוך הקרקע שרי:

(ב) חבית:    אפי' העומד בתוכו לא יצא (ר"ן):

(ג) יצא:    ואם הוציא ראשו קודם לשופר לא יצא לכן צריך שיוציא השופר תחלה דאז יצא אבל א"ל שצריך שיוציא השופר והאזנים כא' דא"א לצמצם:

סעיף בעריכה

(ד) בתחילת התקיעה:    אפי' לא יצאו לחוץ יצאו י"ח דכשאדם בבור והשופר בחוץ שומע קול שופר כמש"ל וכ"כ הב"ח:

סעיף געריכה

(ה) וי"א וכו':    וראשון עיקר [רי"ו והרא"ש פ"ד ור"ן וכן כתב לבוש]: