מגן אברהם על אורח חיים תקעז

סעיף אעריכה


(א) ומונעים המחרישה:    וה"ה אם מקלקלים ומפסידין בענין אחר:


(ב) נחפז:    פי' שצריך להתענות רצופים שסכנתן בכל יום כגון עיר שהקיפו' עכו"ם וא"א לגזור תעני' בכל יום ולפי ענינם אין מקום לתעני' בה"ב לפיכך אין גוזרין תעני' כלל (ר"ן) עמ"ש סי' תקע"ה ס"ה:


(ג) היחידים רוצים להתענו':    אפי' רצופים ולא חיישי' שמא יחלה ויצטרך לבריו' עיין רסי' תקע"א:


(ד) בענינו וכו':    ובקראקא נוהגים שהש"ץ והצבור אומרים ריצוי זה בשומע תפלה כשיש הרבה גשמים: