מגן אברהם על אורח חיים תקמג


סעיף אעריכה


(א) כל דבר כו':    נ"ל דלצורך מצוה הצריך בח"ה שרי לומ' לעכו"ם לעשותו דהא יש מתירין אפי' בשבת עיין סי' ש"ז ס"ה ובב"י סימן תקל"ב:

סעיף בעריכה


(ב) אסור להניח:    ואם בנו באיסור משמע דמותר ליכנס בו דהב"י כ' דעובדא דמר זוטרא מיירי בי"ט:


(ג) חוץ לתחום:    דחיישי' שיבואו לשם אנשים ממקומות אחרים, ואריס פשיטא שמותר לעשות בשדה כמ"ש סי' רמ"ג ואפי' עכו"ם בני ביתו של ישראל האוכלים אצלו מסייעין להאריסים שרי כיון שאין הישראל נותן להם שכר על כך (נ"י רי"ו גמ'):

סעיף געריכה


(ד) שיעשנה:    פי' שיאמר לו בהדיא שיעשנה אחר המועד עב"י וה"ה דלישראל שרי ליתן:


(ה) וימנה:    וא"כ כשנותן כליו לכובס אסור למנות:


(ו) שרי:    פי' א"צ למחות בידו ע' ריש סי' רמ"ח: