מגן אברהם על אורח חיים תקלה


סעיף אעריכה

(א) מחצר לחצר:    דרך ר"ה (נ"י) וא"כ אם יש פתח בין ב' החצרות מותר לפנות מזו לזו (ב"ח) ואפי' דרך כמה חצירות מותר ואפש' דמבואות שלנו דין חצירות יש להם דלא שכיחי בהו רבים כ"כ ומ"מ יש להחמיר מדסתמו הפוסקים בססי' זה:

סעיף בעריכה

(ב) לחצר שלו:    ששמחה לאדם שיהא דר בתוך שלו (ירושלמי) ונ"ל דאם אדם דר אצל חבירו בחדר א' ואח"כ שכר לו בית מיוחד אף על פי שנוח לו יותר אסור לפנות דהא אפילו מכעורה לנאה אסור ועוד דיש חולקים על הירושלמי והבו דלא לוסיף עלה אם הוא בין העכו"ם או ענין אחר דומה לזה יש להתיר לפי ראות עיני המורה: