פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים תקכח

סעיף בעריכה


(א) אין מערבין:    דמיחזי כמתקן ונראה לי דאם הניח עירוב חצירות לי"ט כמו שכתבתי סימן תקי"ח סומך עליו גם לשבת וע' סי' תי"ו ס"ב ושס"ו ס"י:


(ב) ואפי' אם כו':    דע"ת אין מתיר אלא צרכי סעודה (ר"ן) ועיין מה שכתבתי סי' תקכ"ז ס"כ: