מגן אברהם על אורח חיים תקח


סעיף אעריכה

(א) האבנים:    כ"ה הגי' ברמב"ם שלפנינו אבל במ"מ ובב"י משמע שנוסחת הרמב"ם הרעפים וכ"ה בגמרא ובכל הפוסקים אבל אבנים מותר ללבן דלא שייך בהן חיסום:

(ב) מפני שמחסמן:    ואפי' ישנים אסור שבכל שעה הוא מחזקן יותר א"נ ה"ק מפני שצריך ללבן כ"כ עד שיתחסמו (מ"מ) עיין סי' תק"ט ס"ה ובגמרא:

אין פוצעין הקנה לתת קרום שלו תחת הדג על האסכלה דכל מידי דעביד להשתמש בו הוי תיקון כלי (רש"י) עיין סי' תק"ז ס"ג:

סעיף בעריכה

(ג) שמא תקרע:    דאינו חייב אלא בקורע ע"מ לתפור (רש"י):