מגן אברהם על אורח חיים תסד

סעיף אעריכה


(א) אפי' נתערב:    פירוש שעושין אותו עם יין וכותשין אותו וטוחנין אותו ואינו ניכר כמו קטני' אפ"ה אסור ת"ה: