פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) אדר סתם:    וה"ה כשמברכין החדש בב"ה (מ"צ) וש"ך ביורה דעה סי' ר"כ ס"ק י"ז כ' בשם מהרי"ל בראשון אדר ראשון ובשני אדר שני וכ"כ באבן העזר גבי גט ע"ש: