מגן אברהם על אורח חיים שצה

סעיף אעריכה


(א) ומהם לבתים:    אף על גב דהכא מיירי בשיתופי מבואות מ"מ הא סומכין על שתוף במקום עירוב כמ"ש סי' שפ"ז:


(ב) עססי' שס"ו:    והע"ש לא ע"ש בס"ט: