מגן אברהם על אורח חיים שפא

סעיף אעריכה

(א) והוציא:    אבל להכניס מותר אלא א"כ ביטל גם רשות ביתו דאז אסור להכניס עס"ד:

(ב) החזיקו:    ומ"מ לכתחלה אסור להוציא עיין סי' ש"פ סא"ב:

(ג) משחשיכה:    דאם הוציא מבע"י ליכא חזקה דבלא ביטול נמי יכולין להוציא:

סעיף געריכה

(ד) בחורבה:    אף על פי שאין עיקר תשמישתייהו שם:

סעיף דעריכה

(ה) מביתו לבית חבירו:    שהרי הכל של חבירו:

(ו) חוזר ומחזיק:    דיחיד לגבי יחיד לא הוי אורח:

(ז) ואז מותר להכניס:    כ"כ הרב"י ודבריהם תמוהים דהא דומה למי שביטל רשות חצירו ליחיד דאסור להוציא מבית חבירו לחצר דנראה שחוזר ומחזיק דיחיד לגבי יחיד לא הוי אורח וכמ"ש סי' ש"פ ס"ד וא"כ ה"נ אסור ואי מיירי ביחיד המבטל לרבים שעירבו א"כ אפי' לא שייר חדר נמי שרי דלא שייך לומר שתשתכח תורת עירוב דוק ותשכח:

סעיף העריכה

(ח) אינם יכולים לבטל:    כיון שלא היו יכולים לערב יחד מבע"י:

סעיף זעריכה

(ט) וחוזרים ומבטלים:    כיון דרבים הם אפי' ביטלו ביתם אסורים להוציא לחצר כמ"ש סי' שפ"ד ס"ד דלא כב"י: