מגן אברהם על אורח חיים שעט

סעיף אעריכה


(א) בבית שבאמצע:    והתוס' כתבו דאפי' נתנו העירוב באחד מבתים הסמוכים לחצירות או באחד מבתי החצר אלו הג' בתים א"צ ליתן עירוב דנעשו כלם בית שער לאותה חצר המולכת עירוב דרך עליהם לחצר אחרת:

סעיף בעריכה


(ב) בבית שער:    ואם נחשוב אותו כבית גמור א"כ כל חצר מפסיק בינו ובין הבית שנתן שם עירובו (טור) ואף על גב דבסי' שנ"ג ס"ג קי"ל ספיק' דרבנן לקולא אי' היכא דסתרי אהדדי התם לא מנכר' מלתא הכא קיימי הנך בתים קמן ואי משוי לה להאי חצר בית ולהאי בית שער א"כ הוי כי חוכא ואטלולא (גמרא) וע' ביורה דעה סי' קי"א: