פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ולמעלה מי':    דאלו כולו אינו גבוה י' לא מהני סולם דהוין ר"ה כמ"ש סי' שמ"ה ס"י וסט"ו ואם תוכו י' אף על פי שמצד החצר אין בו י' א"צ סולם (עיי' ת"ש) (ב"י הג"א מ"מ):


(ב) משתמשין בו:    שמניחין כובעים וכלים קטנים עליהם:


(ג) כולם קבוע:    דבזה סלקיה לגג מן רה"ר:

סעיף בעריכה


(ד) בפחות מי' אסור:    דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי:


(ה) ברוחב הקרוי ד"ט:    אף על גב דקור' מבוי סגי בטפח התם טעמא משום היכר בעלמא: