מגן אברהם על אורח חיים שנג

סעיף אעריכה

(א) ועירבו:    ולמ"ד דמותר להחליף דרך מקום פטור שרי אפי' לא עירבו עמ"ש סי' שנ"ה סס"א ובס"ג בהג"ה:

צ"ע הא אין יכולין לערב יחד אא"כ יש פתח ביניהם שיכולים לטלטל מזה לזה בלא זריקה כמ"ש סי' שע"ב ס"ד ומ"ש סי' של"א סס"ה וצ"ל דמיירי שהן עומדין בקצה רשות הרבים וצדה סמוכים למבוי המתוקן בלחי ויש לכל א' פתח ג"כ למבוי דיכולין לטלטל מזה לזה:

(ב) מותר לזרוק:    ודוקא למעלה מי' דהוי מרה"י לרה"י דרך מקום פטור (רמב"ם וגמ') אבל למטה מי' אסור:

(ג) כלי חרס:    אבל דבר אחר חיישי' דלמא נפל ואתי לאתויי:

סעיף בעריכה

(ד) למעלה מי':    צ"ע כיון דחלון הבית פתוח לו תוך י' א"כ אפי' למטה מי' הוי רה"י דהוי חורי רה"י כמ"ש סי' שמ"ה ס"ד בהג"ה ואי מיירי שאין החלון סמוך לו אפי' למעלה מי' הוי כרמלית כמ"ש שם סי"ז וכ"כ הטור והרא"ש ע"ש וצ"ע וביותר קשה מ"ש סו' סימן זה גבוה י' ע"ש עיין רסי' שנ"ה:

(ה) אסור להשתמש:    דוקא בכלים ששבתו בתוך הבית (מ"מ רשב"א) עיין סי' שע"ב:

(ו) ואוסרים זה כו':    אפי' אין בתחתון ד' (מ"מ):

(ז) כנגד חלונו:    שהוא כחורי חלונו: