מגן אברהם על אורח חיים שמא

סעיף אעריכה

(א) שלא לאכול:    וה"ה אם נדר שלא לשתות יין (תוספות עירובין דף ל') ונ"ל דה"ה שלא לאכול בשר ומהרר"י בביאורי סמ"ג כתב אפי' מלבוש אם הצריך היום שרי: