מגן אברהם על אורח חיים שלז

סעיף אעריכה

(א) בין גדולים:    אבל גדולים מאוד אסור לגרור דהוי פסיק רישי' דעושה חריץ ואסור אפי' בקרקע של שיש (ב"י רוקח וכ"מ בשם הרמ"ך) ואף על גב שכשחופר הוי מלאכה דרבנן אפ"ה אסור ועמ"ש סי' שי"ד סס"א:

סעיף בעריכה

(ב) אסור לכבד:    דמזיז עפר ומשוה גומות ויש מתירין דה"ל דבר שאינו מתכוין:

(ג) מרוצף באבנים:    וכ"ש בקרשים (ב"ז ר"ה):

(ד) ע"י עכו"ם מותר:    וביש"ש אוסר אפי' ע"י עכו"ם אלא שנהגו להקל וגם ע"י כנף אוסר ע"ש פ"ב דביצה סל"ג, כ' ב"י דאפי' יש בבית קליפי אגוזים דמוקצים הם מותר לכבדם דה"ל לדידיה כגרף של רעי עיין סי' ש"ח סכ"ז:

(ה) שלא ישברו:    ובודאי אפי' הם נשברים ליכא אסור דאורייתא כמ"ש סי' שי"ח סי"ב אפ"ה אסור בפסיק רישיה ולפ"ז אסור לכבד אפי' במרוצף אא"כ בשל תמרה ולא כאותן העשוי' מענפי אילן עמ"ש ס"א:

סעיף געריכה

(ו) אין סכין וכו':    ואין נופחין הקרקע (רמב"ם פכ"א) וטעמא דדברים אלו אין בהם צורך כ"כ כמו בכיבוד (מ"מ):

סעיף דעריכה

(ז) אסור לצדד:    ולא יכריע חבית וישפוך ממנה אלא מגביה אותה מן הארץ ושופך דאל"כ מחפיר הוא מן הארץ (ה"ג):