מגן אברהם על אורח חיים שדמ

סעיף אעריכה

(א) אסור לו לעשות:    ואף על גב דרוב ימים הם חול זה מקרי קבוע:

(ב) ומותר לילך:    שאם ישאר במדבר לעולם יחלל שבתות וימות בארץ גזירה:

(ג) אפי' באותו יום:    לפי שתחומין מדבריהם ואפי' למ"ד תחומין דאורייתא כיון דלית ביה איסור סקילה לא החמירו בו (מ"מ ור"ן) והתוס' והרא"ש כתבו כדי למהר לצאת מן המדבר משמע דשאר איסור דרבנן אסור לו לעשות ואף על גב דקי"ל ספקא דרבנן לקולא דכיון דחל עליו שבת אסור בכל כמו בי"ט שני דהוי נמי ספיקא ואיסור שבות: