פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) עד שיצניעו:    היינו במקום שמצניעין אותה אחר ובא לציון עיין סוף סימן כ"ה וסי' קל"ב ס"ב:


(ב) יחיד:    פירוש אחד אחד ובלבד שלא יצאו רובן:


(ג) ללותה:    הוא הדין כשמוציאין אותה ילוה אותה עד הבימה [הכוונות]: