פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים קכא

סעיף אעריכה


(א) שוחין:    אם נזדמן לו רוק לא ישחה עד שיצא הרוק מפיו (ס"ח סי"ח):


(ב) וסוף:    ברכת הטוב שמך:

סעיף געריכה


(ג) יחיד:    ובמהרי"ל כתוב שיחיד אומרו וגם במנחה בת"צ אפילו מי שאינו מתענה אומרו ובתענית יחיד אומרו היחיד אבל הש"ץ אינו אומרו אפילו בער"ה דלא מיקרי ת"צ (ד"מ סי' תקפ"א) ובד"מ סי' קכ"ז חולק וכותב דיחיד אינו אומרו וכ"כ ר"ל חביב סימן ט"ו ובלבוש שם כתב דנוהגין לאומרו ונ"ל דאין למחות ביד האומרים אותו: