פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים קה

סעיף אעריכה


(א) ב' תפלות:    דוקא תפלת י"ח [כ"מ בטור]:


(ב) ד' אמות:    אפילו אינו רוצה לחזור למקומו אלא מתפלל במקום שעומד שם עיין סימן קכ"ג ס"ב בהג"ה: