מגן אברהם על אורח חיים צו

סעיף אעריכה


(א) ולא קערה:    דוקא הני שאם יפלו יש בהם הפסד או יזיקו לו אבל שאר דברים מותר לאחוז (רש"י ור"ן וכ"מ מל' הרמב"ם והטור):


(ב) ולולב:    אף על פי שאם יפול אפשר שיפסד (תר"י פ' מ"ש):

סעיף בעריכה


(ג) מותר לאחוז:    נפל ספר לפניו על הארץ ואינו יכול לכוין מפני זה מותר להגביהו כשיסיים הברכה (ס"ח):