מגן אברהם על אורח חיים נ

סעיף אעריכה


(א) איזהו מקומן:    יש מקומות שנהגו שלא לאמרו בבית האבל ואין נכון (כ"ה) ועיין סימן תקנ"ד ס"ד:


(ב) ללמוד בכל יום:    נ"ל דוקא בזמניהם שהיו מבינים לשון תרגום אבל עכשיו שאין מבינים צריכים ללמוד להבין דאל"כ אינו נחשב ללימוד ואף בתפילה מוטב להתפלל בל' שמבין כמ"ש סוף סימן ק"א מ"מ י"ל שאף שהוא אינו מבין הקדוש ברוך הוא יודע כוונתו ומבין אבל אם אומר המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד לכן צריכים ללמוד הפי':