פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

כתב ד"מ כל מקום שדרכן להוציא משאוי על ראשן שרי דהוי כדבר שדרכו ליתן בראשו ע"ש וצ"ע:


(א) ד' קבין:    כ' בל"ח דד' קבין הן כ"ה זקוקים ששוקלים בו הכסף בפראג: