מגן אברהם על אורח חיים לז

סעיף אעריכה

(א) פושעי ישראל בגופן:    ודוקא שאינו מניחן בשביל בזוי מצוה אבל הירא להניחם משום דבעי גוף נקי ושמא לא יזהר בקדושתן לא הוי פושע [תו' והרא"ש והר"ן ומרדכי] עיין סוף סי' ל"ח:

סעיף בעריכה

(ב) נהגו שלא להניחן:    משמע קצת דאפי' מי שיודע בעצמו שיש לו גוף נקי לא יניחן כל היום מפני הרמאי' כמ"ש בב"י לחד פי' ומ"ע כ' בתשו' שתיקן להניח' שנית במנחה ע"ש:

סעיף געריכה

(ג) חייב אביו:    דקודם לכן אין רשאי להניח תפילין ולאו בן חינוך הוא ועיין סוף סי' י"ו:

(ד) וי"א:    דוקא מקודם לכן אין מניחין [ר"מ] ועכשיו נהגו להניח ב' או ג' חדשים קודם הזמן: