מגילות ים המלח/1Q28a סרך היחד

סרך היחד הינו מגילה ממגילות ים המלח


תוכן המגילהעריכה

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

טור אעריכה

ל___ ____ ____ ____ _שים אל אל"ף ולמ"ד מחוברים - מעין Lהיו ____ __ך היחד לדרוש
אל__ ____ ____ ____ ל אות חצויהעשות הטוב והישר לפניו כאשר
צוה ביד מושה וביד כול עבדיו הנביאים ולאהוב כול
אשר בחר ולשנוא את כול אשר מאס לרחוק מכול רע
ולדבוק בכל מעשי טוב ולעשות אמת וצדקה ומשפט
בארץ ולוא ללכת עוד בשרירות לב אשמה ועיני זנות
לעשות כול רע ולהבי את כול הנדבים לעשות חוקי אל
בברית חסד להאחד בעצת אל ולהתהלך לפנו תמים כול
הנגלות למועדי תעודותם ולאהוב כול בני אור איש
בגורלו בעצת אל ולשנוא כול בני חושך איש כאשמתו
בנקמת אל וכול הנדבים לאמתו יביאו כול דעתם וכוחם
והונם ביחד אל לברר דעתם באמת חוקי אל וכוחם לתכן
כאמדו בידו כול הונם בעצת צדקו ולא לצעוד בכול אחד
מכול דברי האל בקצתם ולא לקדם עתמהם ולא להתאחר
בכול מועדיהם ולא לסור מחוקי אמתו ללכת ימין ושמאל
וכול הבאים בסרך היחד יע במקור אל"ף, ומתוקן לעי"ן מודגשתבירו בברית לפני אל לעשות
ככול אשר צוה ולא לשוב מאחרו מכול יחד ואימה ומצדם
נמנים בממשלת בליעל ובעוברם בברית והיו הכוהנים
והלויים מברכים את אל ישועות ואת כול מעשה אמתי וכול
העומדים בברית אומרים אחריהם אמן אמן.
והכוהנים מספרים את צדקות אל במעשי גבורתום
ומשמיעים כול חסדי רחמים על ישראל והלויים מספרים
את עוונות בני ישראל וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת

נראה שקטע זה תוקן בדיו נוסף. ייתכן שחלו שינויים מהמקור

בליעל [וכול] עוברים בברית מודים אחריהם לאמור נעוינו לפי תיקוני דיו מודגשים
פשענו רק חלק עליון של 'שענ' נראים בבירו [חט]אנו הרשענו אנו אשמונו חלק עליון לא ברור. יתכן ופרושו: ...ומתנו. בכל מקרה מתוקן לפי "ואבותינו" [מלומר לפניך] או לפי התיקון המודגש: מלב נוצר ב?לכתנו
____ ____ אמת וצדק וצדק, או אולי יו"ד מתוך: וצדיק ____ ____ ____ משפטו בנו ובאבותי[נו] ורחמי חסדו גמל עלינו מעולם ועד עולם
והכוהנים מברכים את כל אנשי גורל אל ההולכים תמים בכול דרכיו ואומרים:

יברככה בכל טוב וישמורכה מכול רע ואר לבכה בשכל חיים ויחונכה בדעת עולמים

וישא פני חסדיו לכה לשלום עולמים.
והלויים מקללים את כול אנשי גורל בליעל וענו ואמרו ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה
יתנכה אל זעוה ביד כול נוקמי נקם
ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי גמולים ארור אתה לאין רחמים כחושך מעשיכה
וזעום אתה באפלת אש עולמים לוא יחונכה אל בקוראכה ולוא יסלח לכפר עווניך
ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה שלום בפי כול אוחזי אבות
וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן

נאמר ש___ ____ ____ _ל ללכת בשרירות לבו ליא____ __חד אמיתו כיאגעלה

טור בעריכה

טור זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה


על סרך היחד במרשתתעריכה