מגיד דבריו ליעקב כג

אמור אל הכהנים בני אהרון וגו'. פי' אמור אל הכהנים, (המוכיחים) [למוכיחים] את העם שהם דבוקים במדת חסד המשפיע(ים). שגם הם משפיעים, שמחזירים את העולם למוטב. לכן נקראו בני אהרון מדת חסד. אמור אליהם לנפש לא יטמא בעמיו, ר"ל בשעה שעומד להוכיח את העולם לא יהא לו גדלות ואיזה פנייה בזה, כי בזה הוא מאבד ומטמא נשמתו. וז"ש לנפש, ר"ל יהא זהיר שלא יאבד ויטמא את נפשו. וז"ש לא יטמא בעמיו, ר"ל בשעה שהוא בתוך עמו ומוכיח אותן.