מגיד דבריו ליעקב כב

איזהו שוטה המאבד מה שנותנין לו. פירש, כי עיקר האדם הוא הצלם דמות אדם שבו, וכדאיתא בזוהר כשחיה דורסת את האדם בוודאי נדמה לה כבהמה, והלך ממנו דמות אדם מחמת העבירות שעשה. ואדם בגימטריא מ"ה. וזהו פירש איזהו שוטה המאבד מ"ה, ר"ל צלם אדם גימטריא מ"ה, שנותנים לו מעולמות עליונים. (ונקרא שוטה אם אבד זה מחמת שטות, כי אין אדם עושה עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות).