מגיד דבריו ליעקב כ

וזהו פירש כי תצא למלחמה וגו'. פירש, כי תצא אתה האדם מדביקות הש"י בוודאי תבא למלחמה, ר"ל לעולם הפירוד ששם המלחמה כנודע. וראית בשביה אשת יפת תואר, ר"ל התואר של אשה, הגשמיות נקרא שביה, לפי שהכל באה מהשבירה שהוא סוד השביה. וחשקת בה, ר"ל פן תהיה חשך שלך רק ביופי הגשמיות זה. וז"ש ולקחת לך, אינך רשאי להתייחס הלקוחין לך להנאתך ח"ו. אלא אם באה כנגדך פתאום (תעשה) [תעלה] הכל לאשה, כמ"ש אשה ריח ניחוח לה', ר"ל להעלות הנצוצות למעלה, היינו שתדבק מחשבתך בשורש המדה העליונה כנודע.