מגיד דבריו ליעקב טז

מה ה' אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'.

פירש דבתיקונים איתא כל האותיות הם פנים כנגד אחור, מפני שבושים זה מזה הואיל וכולם מקבלים זה מזה, ב' מאל"ף וכן כולם. וזהו הפירוש את, הם אותיות מאל"ף ועד תי"ו. כמו שהם מתיראים ובושים זה מזה, כך אתה צריך לבוש ולהכלם ולא להרים ראש נגד מדריגות שעליך.