מאמרי הראיה/תמצית דברי רבנו באסיפה למען השבת

רגש פרטי אחד תוקפני בשעה זו, רגש הכרת תודה לאבות קרית משושנו תל אביב, שנתנו לי היום תואר אזרח תל אביב. זכינו ב"ה, להיות נוכחים בשעה שהעיר העברית עלתה במחשבה להבראות ובשעה שהולכת ב"ה ונבנית, מתגדלת ומתרחבת. אנו אומרים בתפלה על נסיך שבכל יום עמנו. הרבה ניסים הזמין לנו הקב"ה עד שהגענו לכאן. הקב"ה נתן לנו כוח לבנות את תל אביב ולשמרה. זה יותר משלשים שנה שזכיתי לבוא לחוף ארץ הקודש. זכור לטוב ר' שמעון רוקח ז"ל, אבי סגן יו"ר עירית תל אביב היושב אתנו כאן, שעזר לי הרבה בבסוס הרבנות של ארץ ישראל, וב"ה שזכינו לבנין גדול יותר של ארץ ישראל, וב"ה שזכינו לראות בעינינו שמתקיימים חלומותינו הקדושים. אני רגיל לפרש את המקרא "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים", שישובנו בארץ ישראל צריך להתפתח עפ"י הצו של ההשגחה העליונה ע"י כמה גורמים פעולות שלנו ופעולות חיצוניות ביחד. יש בבנין ארץ ישראל בימינו מעין הנבואה העתידה "והיו מלכים אומניך". אנו מתקבצים כאן ע"י סיבות משותפות לנו ולאומות העולם. ארצנו נבנית למטרת קיום התורה, שבשבילה נתן לנו הקב"ה את הארץ, ?בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו". קוים מאירים לאנושיות כולה התחילו להופיע מבית קדשנו טרם שנחרב, שהיו סיבות גדולות להתפשטות אור האמת והצדק בעולם. תורת אמת שלנו החלה להתפשט בעולם ע"י צנורות שונים ישרים ועקומים, ויונקים ממנה באיזה מדה גם גדולי הנפש שבאומות העולם, ומכאז נובעים מאויי הגאולה האנושית הכללית שזכריה הנביא אמר עליה "ונלוו גוים רבים אל ה' ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי בתוכך וידעת כי ה' צבאות שלחני אליך". אנו העם שנבחרנו מיוצר העולם לחיות עפ"י התורה, "ואתם הדבקים" וכו,. וגם להעמים נתנה, אמנם לא לחיות על פיה אלא ליהנות מאורה. בשבילנו לא מספיקה הרגשת אורה, אנו מחויבים לחיות בה חיים שלמים. ע"י הקוים השונים הישרים היוצאים לכל העולם מאור תורתנו רוכשים אנו ידידים ומעריצים, אבל ע"י הקוים העקומים היוצאים גם המה לעולם אנו סובלים צרות ועלבונות. מסורת בידינו, שאין חלום בלא דברים בטלים כמו שאין בר בלי תבן, ע"כ "בשוב ה' את שבותנו היינו כחולמים", יש בתוך התלום בר אבל יש גם תבן. מה תפקידנו ? להיות ברי לב שנתקשר בחלק הנקי והטהור ונברר הבר, ויש לנו הבטחה שנצליח בזה. "אל תירא עבדי יעקב" אל תירא מהחוץ שיש בו תבן יותר מבר. אין אנו לומדים מהגויים את החיים הפנימיים שלנו, זה תפקידנו העצמי, ?הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים" י. חז"ל אמרו שתורה היא חיי עולם ותפלה חיי שעה; התפילה היא חיי שעה, חיי רגש, המתקיים לשעה כשהרגש מתלהב, אבל התורה היא דבר נצחי. הרגש נקרא דעה, והתורה בינה. ההבדלה בין דבר לדבר בא מהרגש "אם אין דעה הבדלה מנין". יש להתבונן מה פירוש מה שאנו אומרים, שהקב"ה הבדילנו מהעמים ? הבאור הוא, שאנו אחרי פזורנו הגדול, על אף שהרבה נטמענו באומות, אנו חיים עוד בתקוותנו ורואים נצני הגאולה, וזה בהבדל מהעמים שהרבה מהם עברו מן העולם. וזהו הרעיון של המקרא "ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם" אלו האומות שעוברות מן העולם, שאין להן ברית עולם הקיימת בינו לבין ישראל, שהיא קדושת השבת, שנזכרה תחלה בפרשת בראשית. הנקודה העקרית של השבת היא שהעולם, שנברא עפ"י רצון מקור הצדק, יגיע סו"ס לצדק המקווה. והסימן השני למלוי התקוה של האור הגדול שיופיע לבסוף הוא זכר יציאת מצרים. מצות השבת מלווה בשתי הלוחות ע"י זכירת מעשה בראשית ויציאת מצרים הקשורות ביחד, ומתוך שתיהן אנו בטוחים בגאולה ובצדק שיופיעו. ואלמלי שמרו בני ישראל כראוי את השבת הראשונה לא היו שולטות בהם כל אומה ולשון. וגם עכשיו הדרך לגאולה היא על ידי זכות השבת, שאם נשמור עליה אז יראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו ויראו ממנו יראת הכבוד והרוממות.

??היסוד", גליון ק"כ, י"א אדר א' תרצ"ה נרשם ע"י י. חבס)