מאמרי הראיה/צליל כאומר (לחג השבועות)

"אמר ר' יוחנן מאי דכתיב: ד' יתן אומר המבשרות צבא רב, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה נחלק לשבעים לשונות" (שבת פ"ח). "צבא רב, כל האומות." (רש"י). בשעה שאנו צריכים לפנות בכוון של דברינו לאותו החוג הפנימי היקר וחביב לנו כל כך, להחוג של נוצרי אמונים, שומרי תורה ומצוה, לחזקם ולעודדם, בשביל החזקתה של העמדה הנצחית אשר לישראל ולרוח ד' אשר עליו, לבנות על ידו ובכחו את אותו הבנין אשר הגיע בימינו "עת בנותו", בנין האומה בארץ חמדתה, אין אנו פטורים מלישא את עינינו גם אל החוגים אשר לצערנו הגדול נתרחקו מאתנו, באשמתה של הגלות המרה והמון תלאותיה החומריים והרוחניים. אלה הדברים בעצמם שהם יוצאים מעמקי לבבינו, שהם מכריזים ומעודדים ומעוררים לבבות לקומם הריסות עמנו בארצנו עפ"י יסודי תורתנו הקדושה, חיינו ואורך ימינו, כשהם יצאו בטהרה, בטהרת נשמה מתוך רגשי קודש טהורים מלאי אהבת אחים, בכל עמקי תהומה, יסגלו להם את כחם, להיות זורמים בהשפעתם גם על השדרות הרחוקות, וקוים מאור הטוהר וזיקים משלהבת הקודש, אשר בנשמת האומה בכללותה, גם אליהם יגיעו, להאיר את המחשכים שבנשמה ולחמם את הלבבות אשר נתקררו, לעודדם לשוב אל ד' אל תורתו ואל עמו, בשובם אל ארצו. ואותה מדת הבטחון האדירה בנצחיותה של האומה, ונצחון רוח קדשה, האוזר אותנו בגבורה, בעת שהיא הולכת ומתגלה בבנינים מפעליים המרחיבים ומאדירים את עמדתנו בארץ קדשנו, באותה המדה שאופי הבנין והמפעל עצמו נושא עליו את דגלה של תורה והבלטת החיים הישראליים במלוא טהרתם, התכונה הזאת בעצמה היא כבר משמשת גם היא להיות קול שופר וצינור של שפע, להזיל על ידו מים מחיים, לפלגים רחוקים. ובטוחים אנו שבמשך הזמן יציצו הנצנים וגם ישאו פרי תנובה להחיות נשמות שוממות, ולהצדיק קודש. ומאותה השפעה שקול ד' בכח, אשר הופיע על הר סיני באופן ישר אלינו, אל ממלכת הכהנים והגוי הקדוש, בישר צבא רב, ונתחלק לשבעים לשון, אשר תהלוכותיה של ההתחלקות הזאת, מכירה היא היטב גם התולדה האנושית הכללית, ברצונה או בעל כרחה, מכח השפעת קדוש עליון זו, מאז ועד עתה הננו בטוחים גם כן, שכל הצלילים הבאים בכל שטף הדורות, מקול ד' בכח, הכח ממקור החיים המלאים הוד קודש, שהם יונקים את לשדם, מאותו המקור של האומר אשר נתן ד' המבשר צבא רב, גם הם יבשרו צבא רב, ויתחלקו ללשונות רבים, וכל חוג וחוג, יקבל מהם את אותו החלק של ההשפעה, שהוא יהיה מוכשר לקבלה. ואבנים שחקו מים, ולאט לאט תתגבר ההופעה המאירה ותגרש את כל המחשכים, כי לא יטוש ד' את עמו ונחלתו לא יעזובו כימי עולם עוד יתן לנו ד' אומר המבשרות צבא רב, במהרה בימינו אמן.