מאמרי הראיה/על עשרת השבטים

ב"ה, ירושלים י"ח שבט תרפ"ג. לכבוד יד"נ הרב המאוה"ג אוצר חכמת האמת, מארי דרזיז מו"ה שמעון צבי הורוויץ שליט"א ר"מ דישיבת שער השמים פעיה"ק ת"ו. הנני בזה להביע לכת"ר ידי"נ שליט"א, את תודתי על עבודתו רבת הערך בספרו היקר "קול מבשר", שתעודתו היא להעיר את לב טובי עמנו לדרוש ולחקור אחרי אחינו האובדים מאתנו, לפי הסוגים השונים, שכללם הם :עשרת השבטים והרכבים, ואחרון חביב בני משה. והנה אסף סר את כל הנמצא כתוב בזה מימי קדם, ואת כל הדברים שבאו בענין קדוש זה ע"י התעוררות רוח טהרה בלב גדולי ישראל מימים כבירים עד הדור האחרון. ונפלאות גדולות ראו עינינו איך שע"י הרעיון של מציאות עשרת השבטים שהכה שורש כ"כ עמוק בלבו של האדם הגדול ר' מנשה בן ישראל ז"ל, נסתבבו הדברים של שיבת אחינו בני ישראל לארץ בריטניא. ומפעולה זו אנו רואים תוצאות של איזה צמיחת ישועה בימינו אלה, אחרי העלילות הגדולות של המלחמה וההצהרה הבריטית בדבר ביתנו הלאומי, שבודאי מאת ד' היתה זאת. וסוף כל סוף יגלה ויראה ע"י מסיבות הללו, הופעת ישועה כללית המקרבת את צפיית גאולתנו בעזה"י. והנה שלשה הסוגים של האחים הנעלמים כעת מאתנו ואנו כמהים כ"כ להתגלותם שהם בני משה, עשרת השבטים, והרכבים, הנם מקבילים להיות ירושת פלטה ובסיס של תיקון לעומת שלשת החסרונות היסודיים שהגלות המרה וגורמיה, שהם חטאות הציבור והיחיד שקדמו לה, סבבו אותם להביא את האומה בכללה לידי הכשבר הנורא שאנו נמצאים בתוכו, עד אשר יפוח היום במהרה ונסו הצללים !. החסרונות השלשה הם: האחד האפלת אור התורה, כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה (חגיגה ה' ע"ב). חסרון זה עומד להתמלאות ע"י בני משה נוחלי אורה העליון של תורה, "לא נתנה פלפולא של תורה אלא למשה וזרעו" (נדרים ל"ה א') עי"ש. השני הוא כשלון הכח עוז הרוח שהוא דבר עצמי לישראל, "מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין" (ביצה כ"ה ב'). הגלות נטלה ממנו את האופי העז, "גאותן של ישראל שנטלה מהן" (חגעה שם). חסרון זה עומד הוא להתמלאות ע"י השפעתם של עשרת השבטים שהננו מצפים את הופעתם בתור קיבוץ שלם חסון ועומד בצביון גאותו התמימה, ועזן של ישראל לא נכחד אצלם. החסרון השלישי הוא חסרון הטהרה של המדות, שהחל לאכול אותנו ע"י השפעתן של האומות החטאות אשר סבבו אותנו "חמרא דפרוגייתא ומיא דדיומסת" (שבת קמ"ז ב'). גורמי הגלות וההשפעה הרעה הזאת, הבאה ע"י התרבויות הזרות של העמים שטופי התאוות החומריות ומבטי החיים והעולם שבאים ע"י השיטוף הזה, היא היא הממשיכה את מאפל הגלות עלינו עד אשר יאיר לנו אור ה' ועם עני ודל יחסה בשם ה'. להשלים החסרון הבא מההשפעה החמרית הזאת, יבאו בני הרכבים. אלה הנזירים הטפוסיים ששמשו למשל ולמוסר לכל בית ישראל בנאמנות רוחם והשתמרותם מלהשטף בזרמי החיים בעת ירידתם, כמבואר (בירמיה ל"ה). על ידם ישובו לנו החיים הבריאים הצנועים והטהורים הראויים להיות טבעיים לגוי קדוש על אדמת הקודש, העומד להיות סגולה מכל העמים אשר תחת כל השמים. וכל חמודות עולם אלו אורה של תורה הבא מתוספתה של הנשמה ויתרונה, גדולת הרוח ורוממותו בהדרת קדש, טהרת המדות, בשקט החיים והמרגע הרוחני העליון כולם יחד עתידין הם לחזור לנו ע"י קדושת שבת קודש מקור הברכה ומכון הגאולה להגעגוע של התגלותו של סמבטון. המראה את חותם השבת בתור קשר עליון היורד ממרומי הקודש ומתגלה גם במערכות העשיה של העולם השקוע במשקע הטבע החומרי. הצפיה הזאת שתבא ותגלה עלינו במהרה יש לה סמוכין עם הכשרתה של צמיחות אור הגאולה במצעדיה ע"י התגלותם והתועדותם של שלושת הסוגים אשר לאחינו הנעלמים שאנו צמאים ומשתוקקים להתחבורתם המאוחדת באחדות אחים גדולה הנושאים כולם יחד רוממות קרן לבית ישראל בהדרת קודש ועז ה' על עמו ונחלתו. וכמו כן הצפייה הנאמנה של כת"ר, מחקריו בענין הקדוש הזה של בקשת אחינו הנעלמים, נסיעותיו וקבוץ כל האמור בענין נשגב זה, יש לנו לקוות שיתנו את פרים בחסד עליון, להתעוררות מעשית ורוחנית, והדברים יתבררו ויתלבנו במשך הזמן, בחסדי צור ישראל ב"ה. והנני בזה חותם בברכה שנזכה במהרה בימינו לראות קבוץ נדחינו מארבע כנפות הארץ, בית ישראל ובית יהודה יחדיו, "מלכם לפניהם וה' בראשם", כעתירת כל אסירי התקוה המצפים לגאולה וישועה קרובה על עם ד' ונחלתו, ברוממות קרן, ובאור תשובה שלמה, תשובה מאהבה אשר על ידה יבוא לציון גואל במהרה בימינו אמן. ידידו עוז דוש"ת מאה"ר הק' אברהם יצחק הכהן קוק ?הקדמה לספר קול מבשר)