מאמרי הראיה/אור האמונה

האמונה הגדולה - שהאהבה, היראה והדבקות האלקית נמשכת עמה - כל הטוב שבעולם מאיר בה, כל ההשכלות הגדולות עם הקטנות נשמרות בה ועל ידה; חכמה, גבורה, שמחה, קדושה, גדולה וטהרה, חביבות וענוה, יפי וחן, הכל כלולים בה, הכל נמצאים עמה. כל סדר וכל מנוחה, כל שלוה וכל שקט, כל כבוד וכל תפארת, אוצר החיים של אמונת אומן העליונה כולל הכל, כל גודל וכל עז, - וצדיק באמונתו יחיה.

אותו הציור העליון של ההשכלה הרוחנית איננו מצטמצם בשכל הגיוני. אין שום השכלה יכולה להגבילו, וכל אומץ הוייתו והשארתו על האדם בא ע"י כח הקודש של אמונתנו. זיו החיים החזק הוא אור האמונה; חוש האמונה האלקי בכל גודל עזוזו, זהו החיים האמיתיים, החיים ששום מות אין עמם, החיים ששמחתם איננה נחלשת משום צרה יגון ואנחה, החיים שהטובה והברכה שרויים בם, עמם דבקים שמחת עולמים בלא עצב, חדוה עליונה רחבה ועשירה בלא שום דלדול ורפיון.

אור חיים זה צומח הוא ועולה, מכל תורה, מכל חכמה, מכל חסד, מכל שיחה טובה ונאה, מכל רעיון גדול ונאצל, מכל מחשבה ישרה והגונה, מכל מצוה, מכל מעשה טוב, מכל תיקון של תרבות ודרך ארץ, מכל טוב שבעולם שבכל הזמנים ובכל הברואים, בכל השפות, בכל הלשונות, בכל הנטיות, בכל העולמים ובכל הנשמות, מן הכל הוא שואב ועל הכל הוא משפיע; אור אורים בקרבו, חיי חיים עמו, אשרי יבחר ויקרב, יודע סודו, אשרי רועה אמונה בגדלות דעה, בהגיון אמת, ברוח טהור, באור ד', בזוהר תורה ומוסר, בענות צדק, בגבורת ישע, בימין ד' רוממה, בתענוג עליון, "אז תתענג על ד' ", בעומק דעת ובסוד שיח רם ונעלה מכל שפה וניב לשונות, רומם ונאצל מכל רגש ומחשבה, ומרוב רוממות הוא מלא כל, מרב עז הוא נהדר על כל, מרוב שובע הוא משפיע על כל, וכולו אומר כבוד. ("היסוד", גליון ל"ה, תרצ"ג)