מאירי על הש"ס/ברכות/הקדמה

אמר מנחם בן שלמה לבית מאיר יצ"ו זאת המסכתא ר"ל מסכת ברכות כבר הודענו בפתיחתנו המקום אשר נטה שם אהלה בתחלה רבינו הק' ע"ה בסדורו, והוא סדר זרעים, ובימי הגאונים נ"ע העתיקוה משם להיות עניני זאת המסכתא דברים שידיעתם הכרחית בלמוד עם ראותם הסדר ההוא רק ליחידים וכן עשו ג"כ במסכת חולין לסדר קדשים ובמסכת נדה לסדר טהרות כמו שהתבאר.
ואמנם סבת מה שקבעוה בזה הסדר ר"ל סדר מועד הוא ממה שאין ספק בו שעניניה נאותים בזה הסדר לדמיון עניניה לשאר עניני הסדר ובפרט בעניני התפלות שהם כוללים כל ימי השביתות והמועדות שהם עיקר כונת כל הסדר, ר"ל סדר מועד, ואולם סבת מה שקבעוה בראש הסדר בהתחלת הלמוד הוא להיות כלל עניניה בא להעיר על דברים נכבדים מפנות האמונות בייחוד השם, ובהתפלל לפניו ולהודות לו ולברכו, וזה ענין ראוי להודיעו ולהקדימו ולחנך בו האדם מקטנותו על זאת התכונה מצורף אל שאר כונות כבר ביארנום בפתיחתנו. והיא כוללת ט' פרקים וסדרם לפי שטתנו. א. מאימתי קורין. ב. היה קורא. ג. מי שמתו. ד. תפלת השחר. ה. אין עומדין. ו. כיצד מברכין. ז. שלשה שאכלו. ח. אלו דברים. ט. הרואה.
וענין המסכתא כלו אמנם יכוין דרך כלל להודיע ד' ענינים נכבדים, הראשון להודיע תכונת הייחוד שאנו חייבים ליחדו ית' בכל יום איך הוא. והשני להודיע תכונת מיני התפלות שאנו חייבים להתפלל לפניו בכל יום ויום איך הוא. והשלישי להודיע תכונת הברכות שאנו חייבים לברכו ית' על כל מה שיבא לנו ממנו הנאה הן באכילה בן בשתיה הן בהנאת ריח בכל מיני הנאה איך היא. והרביעי תכונת הברכות שאנו חייבים לברכו ית' על כל מה שיגיענו הן טוב והן מוטב איך היא על כל דבר ודבר ואיך אנו צריכים להתבונן ולהודות על כל מה שיגיענו או שנראה או שנשמע מן הדברים המחדשים או המתחדשים כי מאתו הכל.
ועל זה הצד יחלקו עניני המסכתא לד' חלקים הראשון לבאר עניני ק"ש וברכותיה וכל אשר נגזר עליה, ויבאו על זה פרק מאימתי, היה קורא, מי שמתו. החלק השני לבאר עניני התפלות על השלמות תמידין כסדרן ומוספים כהלכתן ושאר התפלות על תכלית משפטיהם ותכונתיהם ויבאו על זה קצת פרק מי שמתו ופרק אין עומדין ותפלת השחר. והחלק השלישי לבאר עניני הברכות הבאות על מה שיגיע לאדם הנאה ממנו הן של סעודה הן של שאר הנאות ויבאו על זה פרק כיצד מברכין, שלשה שאכלו, אלו דברים. והחלק הרביעי לבאר בו איך ראוי לברכו ית' על כל מה שיתחדש עליו, הן טוב הו מוטב או שיראה לו מדברים החדשים ושאר דברים שאין מהם הגעת הנאה ויבא על זה פרק הרואה.
ואמנם לפעמים יתערבב הסדר מעט ויכנס חלק אחד בגבול חברו, או שיתערבו באיזה חלק מהם דברים אחרים אינם מחלקי המסכתא אלא שיבאו שם על ידי גלגול כי חק הוא לסוגיית התלמוד על הדרך שהקדמנו בפתיחתנו ואמנם זה הפרק ר"ל מאימתי קורין, יסוד העניין בו לבאר קצת עניני ק"ש וברכותיה ורובו יסוב על ג' ענינין, הראשון לבאר ולהודיע זמן ק"ש הן של שחרית הן של ערבית, והשני להודיע על אי זו תכונה הוא צריך לעמוד בעת שיקרא, השלישי לבאר בענין ברכות ק"ש הן של שחרית הן של ערבית כמה הם ואיך הם, זו היא כונת הפרק דרך כלל אלא שיתגלגלו דברים של מן הכונה כמו שהקדמנו: