מאור ושמש על בראשית כה יא

ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלקים כו' וישב יצחק עם באר לחי רואי ולכאורה יש לדקדק דהל"ל וישב יצחק בבאר לחי ראי ונראה לישב בדרך הרמז ע"פ דברינו בדרושים הקודמים שע"י העקדה נמתק יצחק מדיניו הקשים והסכים לדעתו של אברהם שיתנהג העולם במדת ארך אפים שלא יעניש הש"י מהר ובזה יהי' קיום העולם. והנה ידוע שעיקר עבדות הצדיקים להמשיך שפע לכנ"י ממוחין עילאין מזל העליון הנקרא מזל"א שהוא גי' ע"ח מנין שלשה הוויות ב"ה שהם י"ב אותיות ועם המקור הוא י"ג הם הי"ג מכילין דרחמי י"ג תיקוני דיקנא עילאה ומשם יומשך שפע בני חיי מזוני לכנ"י. וכן איתא בגמ' בני חיי ומזוני לאו בזכותא כו' אלא במזלא תלי' מלתא דהיינו בהי"ג תיקוני דיקנא הנמשכים מהג' הויות י"ב אותיות והמקור וגם בענין הדגלים אמרנו שהי' לכל רוח שלשה שבטים הרמז הוא לשלשה הויות כדי שיומשך מכל צד לכנ"י השפעות טובות מהי"ג מכילין דרחמי ועי"כ יהיו נשמרין מכל דבר רע ומכל פגע ואויב הרוצה להשטין ולקטרג על הכנ"י וידוע מספרי קודש שכל אות משם הוי' כלול משם הוי' נמצא השלשה הוויות שהם י"ב אותיות הם י"ב הוויות בכללם. והנה ידוע שיש ארבעה מלו' בשם הוי' ב"ה היינו ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן. גם ידוע מספרי קודש שכל הוי' רומז לעשר ספירות עשר קדושות. עתה נבא לבאר הכתובים ע"ד הרמז ויברך אלקים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי ר"ת של "יצחק "עם "באר "לחי "רואי בגי' שי"ב רומז לי"ב הוויות העולה שי"ב דהיינו שיצחק אבינו המשיך רחמים וחסדים גדולים על הכנ"י ממזלא אילעה י"ג מכילין דרחמי הנמשכים מהשלשה הוויות והמקור אשר השלשה הוויות שהם י"ב אותיות כל אות כלול משם הוי' ב"ה גם סופי תיבות של עם" באר" לחי" רואי" עולה ר"ס שהם גימ' של עשרה הוויות כאשר אמרנו שכל הוי' כולל עשרה קדושות עשרה הוויות קדושות. גם ר"ת של "באר "לחי "רואי עולה רל"ב מספר הארבעה מילאוי"ם של הוי' שהם ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן והרמז שיצחק אבינו המשיך שפע קודש וכל הרחמים הפשוטים וחסדים מגולים לכנ"י ממוחין עילאין מי"ג תיקוני דיקנא עילאה מכילין דרחמי אמן.