מ"ג ישעיהו לז כז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: וישביהן קצרי יד חתו ובשו היו עשב שדה וירק דשא חציר גגות ושדמה לפני קמה

מנוקד: וְיֹשְׁבֵיהֶן קִצְרֵי יָד חַתּוּ וָבֹשׁוּ הָיוּ עֵשֶׂב שָׂדֶה וִירַק דֶּשֶׁא חֲצִיר גַּגּוֹת וּשְׁדֵמָה לִפְנֵי קָמָה.

עם טעמים: וְיֹֽשְׁבֵיהֶן֙ קִצְרֵי־יָ֔ד חַ֖תּוּ וָבֹ֑שׁוּ הָי֞וּ עֵ֤שֶׂב שָׂדֶה֙ וִ֣ירַק דֶּ֔שֶׁא חֲצִ֣יר גַּגּ֔וֹת וּשְׁדֵמָ֖ה לִפְנֵ֥י קָמָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויושביהן קצרי יד" - אני התשתי את כחן לפניך

"ושדמה לפני קמה" - שדמה הוא שקורין (אשטובל"א בלע"ז) הנשארת בקרקע שרשי הקציר

"לפני קמה" - כשלא הגיע להתבשל ולהקשות לבא לידי קמה והוא חלש ורך

"לפני קמה" - בטרם יהיה קמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וישביהן", וגם מה שיושבי הערים האלה אשר התעתדו לגלים "היו קצרי יד", ולא יכלו לקום מפניך רק "חתו ובשו" גם זה לא היה להכריתם לגמרי, רק היושבים האלה "היו" דומים כמו "עשב שדה וירק דשא. לפני קמה", כמו שלפני הקמה טרם תתבשל התבואה יגדל תחלה עשב שדה וירק וחציר גגות ושדמה שהם שאר מיני עשבים, וכולם עוד יבלו טרם שתתבשל התבואה, ומ"מ אחרי נבול מינים האלה יבש חציר נבל ציץ, ואז נראה עמקים יעטפו בר, ושדי תרומות מלאים קמה ותבואה, כן קצרי יד אלה חתו ויבושו ותחתיהם יצמח צמח צדיק לגאון ותפארת שהוא דורו של חזקיהו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושדמה" - כשבלים הנשדפים טרם נגמר בשולם לבוא לכלל קמה כי אז המה חלושים עד למאד ור"ל הנה אני הוא המתיש לפניך את העכו"ם ולא בעוצם ידך נצחתם

"חציר גגות" - כחציר הגדל על הגגות שהוא חלש

"עשב שדה" - כעשב שדה

"וירק דשא" - מקום הירוק שבדשא החלש מאד

"ויושביהן" - יושבי הערים ההן עשיתים להיות קצרה ידם מלהלחם למולך ונשברו ונתביישו

מצודת ציון

"חתו" - פחדו ונשברו

"ושדמה" - הוא כמו ושדפה הנאמר במ"ב כי בומ"ף מתחלף וענינו לקוח הזרע