מ"ג ישעיהו כג יא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: ידו נטה על הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל כנען לשמד מעזניה

מנוקד: יָדוֹ נָטָה עַל הַיָּם הִרְגִּיז מַמְלָכוֹת יְהוָה צִוָּה אֶל כְּנַעַן לַשְׁמִד מָעֻזְנֶיהָ.

עם טעמים: יָדוֹ֙ נָטָ֣ה עַל־הַיָּ֔ם הִרְגִּ֖יז מַמְלָכ֑וֹת יְהוָה֙ צִוָּ֣ה אֶל־כְּנַ֔עַן לַשְׁמִ֖ד מָעֻזְנֶֽיהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידו נטה" - הנוטה

"ה' צוה אל כנען" - צוה את קוראיו על כנען

"לשמיד" - כמו להשמיד וכן ללכת לגיד ביזרעאל (מלכים כט) כמו להגיד וכן לשמיע קול תודה (תהלים כו) כמו להשמיע

"מעזניה" - צור וצידון משל כנען היו כמו שנאמר את צידון בכורו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ידו נטה", שיעור הכתוב, "הרגיז ממלכות נטה ידו על הים", נבוכדנצר אחר שהרגיז ממלכות היבשה נטה ידו גם על יושבי הים, (ומי הוא המרגיז יבאר בפסוק י"ג) אבל המרגיז הזה לא מדעת עצמו עשה זה רק "ה' צוהו זאת אל ובעבור כנען", כי צור וצידון יוצאי ירך כנען היו כדי להשמיד עוזם ותקפם:


ביאור המילות

"מעזניה". הנו"ן נוספת, או בא תחת אות הכפל מעוזזיה. כי אות הכפ"ל והנו"ן משותפים במה שיבא דגש להשלים חסרון שניהם, ובזה יבא גם האחד להשלים חברו, וכן חסדי ה' כי לא תמנו, תחת תממו, ולא רחוק שהחליף זאת בכונה למען עם חילוף העי"ן באל"ף יצלצל עוד מלת מאזניה, כנען בידו מאזני מרמה, ויהיה לכנען גם הוראת המסחר, ובזה בא במליצתו לשון נקבה, שאינו מדבר בכונתו השניה מן הסוחר רק מן המסחר עצמו, להשמיד מאזני המסחר, והיה להמליץ האלהי שתי מליצות בדיבור זה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ה' צוה" - לא במקרה באו אבל ה' צוה לבוא על צור עיר המסחר להשמיד כל חזקה

"הרגיז ממלכות" - העיר לב הממלכות לבוא עליה בחרדה ומהירות רב

"ידו נטה" - כאלו המקום נטה ידו על הים לעכב על עוברי הים לבלי הביא עוד סחורה לצור

מצודת ציון

"הרגיז" - ענין תנועת החרדה והמהירות וכן ואת התרגזך אלי (לקמן לז)

"אל" - כמו על

"כנען" - ענין תגר ומסחר וכן כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"לשמד" - כמו להשמיד וכן לנפיל ירך (במדבר ה)ומשפטו להנפיל

"מעזניה" - מלשון עוז וחוזק ומשפטו מעזזיה ולהקל הקריאה החליפו אות הכפל בנו"ן וכן כי לא תמנו (איכה ג)ומשפטו תממו