ליל שמורים על הגדה של פסח

ליל שמורים
מאתי

יחיאל מיכל בלאא"מ מוהר"ר אהרן הלוי

עפשטיין, בעה"מ ספר אור לישרים, וספר ערוך השלחן החופ"ק נאווהרדק.

המו"ל ר' ברוך ישעי' כהנא בווארשׁא

ווארשא

בדפוס ר' נתן שריפטגיססער נ"י

שנת תרמ"ט לפ"ק

קישורים חיצונייםעריכה