כתב יד קאופמן למשנה/מסכת מועד קטן/ג

משנה (על פי כתב יד קופמן) מסכת מועד קטן פרק ג'

בהשוואת התמליל באתר דעת עם אתר קופמן

ללא ניקוד

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פר' ג'עריכה

אעריכה

ואילו מגלחין במועד
הבא ממדינת הים ומבית השיביה
והיוצא מבית האסורין
והמנודה שהיתירו לו חכמ
וכן מי שנשאל לחכם והותר
הנזיר והמצורע והעולה מטומאתו לטהרתו
וְהָעוֹלֶה מִטֻּמְאָתוֹ לְטָהֳרָתוֹ.

בעריכה

ואילו מכבסין במועד
הבא ממדינת הים ומבית השיביה
והיוצא מבית האסורים
והמנודה שהתירו לו חכמ
וכן מי שנשאל לחכם והותר

מטפחות הידים מטפחות הספרים ומטפחות הספג
וכל העולים מטומאה לטהרה
הרי אלו מותרין ושאר כל אדם אסורין

געריכה

ואילו כותבים במועד
קידושי נשים גיטים ושוברין דייתקי ומתנה
ופרוזבולים איגרות שום ואיגרות מזון
שטרי חליצה ומאונים ושטרי בירורין
וגזירות בית דין ואיגרות שלרשות:

דעריכה

אין כותבין שטרי חוב במועד
ואם אינו מאמינו או שאין לו מה יאכל הרי זה יכתוב
אין כותבין ספרים ותפילין ומזוזות במועד
ואין מג?יהין אות אחת אפילו בספר העזרה

ר' יהודה או'
כותב הוא אדם תפילין ומזוזות לעצמו
וטווה על יריכו תכלת לציציתו:

העריכה

הקובר את מיתו שלושת ימים קודם לרגל
בטלה ממנו גזירות שבעה
שמונה ימים קודם לרגל
בטלה ממנו גזירות שלושים
מפני שאמרו שלושים
שבת עולה ואינה מפסקת
רגלים מפמסיקין ואינן עולין:

ועריכה

ר ליעזר או'
משחרב בית המקדש עצרת בשבת
רבן גמליאל או'
ראש השנה ויום הכיפורים ברגלים
וחכמ אומ' לא כדברי זה ולא כדברי זה
אלא עצרת ברגלים
וראש השנה ויום הכיפורים בשבת:

זעריכה

אין קורעים ולא חולצים ולא מברים אלא קרוביו שלמת
ואין מברים אלא על המיטות זקופות
ואין מוליכים לבית האבל
לא בטבלא ולא באסקוטלא ולא בקנון אלא בסלים

ואין אומ' ברכת אבילים במועד
אבל עומדים בשורה ומנחמין ופוטרים את הרבים:

חעריכה

אין מניחין את המיטה ברחוב שלא להרגיל את הספד
ולא של הנשים לעולם מפני הכבוד

נשים במועד מענות ולא מטפחות
ר' ישמעא' או' הסמוכות למיטה מטפחות:

טעריכה

ובראשי חדשים בחנוכה ובפורים
מענות ולא מטפחות בזה ובזה ולא מקוננות
נקבר המת ולא מענות ולא מטפחות

אי זה הוא העינוי שכולן עונות כאחת
וקינה שאחת מדברת וכולן עונות אחריה
שנ' ולמדנה בנותיכם נהי ואשה רעותה קינה
אבל לעתיד לבוא מהו אומ'
בילע המות לנצח ומחה י"י א'-ים דמעה מעל כל פנים וגו'.