פתיחת התפריט הראשי

כל כוכבי בוקר/רבי יהודה הלוי

כל כוכבי בוקר לך ישירו/כי זהריהם ממך יזהירו
ובני אלוהים עומדים על משמרות/ליל ויום שם נאדר יאדירו
וקהל קדושים קיבלו מהם וכל/שחר לשחר ביתך יעירו.