דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קמאעריכה

קמא. דין ברכה לחולה

ה׳ אלהי האלהי׳ ואדני האדנים מושל בעליוני׳ ושליט בתחתונים. הנותן ליעף כח ולאין אונים זכור לנו היום ובכל יום ברית אבות הקדמוני׳ וברית שלש עשרה מדות רחמים ותחנונים הכתובות בתורתך על ידי ציר אמונים ה׳ ה׳ אל רחום וחנון וכו׳. האל הנאמן האב הרחמן הרופא לתחלואי עבדיו ומחבש למכאובי ידידיו הגואל משחת חית חסידיו המציל ממות נפש מרודיו הוא ברוב חנינ׳ וחמלה יעלה רפואות תעלה אל תחלואי רבי פלוני ברבי פלוני ולכל מכאוביו כרצונו וכרצון כל אוהביו. מלך ברחמיו ירחמהו וישלח דברו וירפאהו מלך ברחמיו יחייהו ויחלימהו. מלך ברחמיו יסעדנו על ערש דוי לבלתי היות ראשו ראש לחלי ולבו לבב דוי. מלך בחסדיו ישלח לו ממרומיו מרפא וארוכה מרפא ברכה מרפא רצון ונדבה מרפא חסד ואהבה מרפא תרופה ותעלה מרפא חנינה וחמלה מרפא רחמים ידועים וגלוים מרפא שלום וחיים. מלך ברחמיו יקיים בו מקראות הכתובים רפאני ה׳ וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה. ועוד כתוב בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה׳ ורפאתיו. ועוד כתוב וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ועוד כתוב אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח. ועוד כתוב כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה׳. ועוד כתיב והסיר ה׳ ממך כל חולי וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך. ועוד כתוב ויאמ׳ אם שמוע תשמע לקול ה׳ אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה׳ רופאיך. וכל חולי ישראל יהיו בכלל הברכה והחיים והרחמים והשלום וכן יהי רצון ונאמר אמן.