דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן קיחעריכה

קיח. דין מעשה תורה

זה מעשה תורה נאמר עלי ידי רבינו הקדוש ז״ל

שלשה פעמים בכל יום הכרוז יוצא ואומר נוח לו לאדם שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. שלשה דברים צריך להסתכל בהן בכל עת כשיצא מבית הכסא אומר לעצמו ראה דרכך. וכשמקיז דם אומר ראה שבשר ודם אתה. וכשיראה את המת אומר ראה מה אחריתך. שלשה הקדוש ברוך הוא אוהב אותם מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שמעביר על מדותיו. שלשה דברים הקדוש ברוך הוא כועס בהן על מי שנעור בלילה ואינו עוסק בתורה. ועל מי שעוסק בה ואינו מקיימה. ועל מי שעוסק בה ומקיימה שלא לשמה. לשלשה הקדוש ברוך הוא נותן חן חן תורה חן אשה על בעלה. חן מקח על מקחו. ויש אומרים חן המקום על יושביו:

שלשה נוחלין העולם הזה והעולם הבא הדר בארץ ישראל. והמגדל בניו לתלמוד תורה. והמבדיל על היין במוצאי שבת:

שלשה דברים העושה אותן יורש העולם הזה והעולם הבא המפרנס ועושה צדקה וגמילות חסדים:

שלשה דברים צריך אדם לבקש עליהם רחמים בכל שנה ושנה. על שנה טובה. ועל מלך טוב. ועל חלום טוב:

שלשה דברים עומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהן. הזכרת השם בכל מקום. והזכרת השם בכל עת. ונבלות פה:

שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם הזה ומן העולם הבא ואלו הן מרגלים. ודואג. ובני רמון הבארותי:

שלשה הקב״ה מכריז עליהן בעצמו. על הרעב. ועל השובע. ועל הפרנסה: שלשה דברים מביאין לידי עניות. המזלזל בנטילת ידים. ומי שאשתו מקללתו ושותק. והמשתין בפני מטתו ערום:

שלשה מביאין לידי פודאגרא מנעל דחוק. ומטה קצרה. ותשמיש ביותר:

שלשה מביאין לידי דאגה. צער גדול. וגדול צפרנים. ובגדים פצועים:

שלשה חייהן אינן חיים המצפה לשלחן חברו. ושאשתו מושלת עליו. ומי שיסורין באין עליו. וי״א אף מי שאין לו אלא חלוק אחד:

שלשה אין רואין דין גיהנם מי שמת בחולי מעים. ודקדוקי עניות. והרשות. רבי מאיר אומר אף מי שיש לו אשה רעה ואינה מגרשה שנאמ׳ ומוצא אני מר ממות את האשה:

שלשה כשהם נותנין נותנין בעין יפה וכשהם נוטלין נוטלין בשבח. הרשות ארץ וים:

שלשה מעין העולם הבא. שינה. שמש. ותשמיש:

שלשה אין נכנסין בגוף והגוף נהנה מהן רחיצה. סיכה. תשמיש:

ג׳ העושה אותן דמו בראשו וקרוב למיתה יותר מן החיים ישן ועמד. הקיז דם ועמד. שמש ועמד. ג׳ אמרו חכמים אכל אדם כל מאכל ולא אכל מלח שתה כל משתה ולא שתה מים אכילתו דם וזו היא תחלת חולי מעי׳. אכל ושתה ולא הלך ד׳ אמות אכילתו מרקבת וזו היא תחלת רוח רעה. אכל והוצרך לנקביו דומ׳ לתנו׳ שהוסק על אפרו. וזו היא תחלת ריח הפה.

ג׳ מתישין את הגוף האוכל כשהוא עומד. ושותה כשהוא עומד. ומשמש כשהוא עומד:

ג׳ מרחיבין את הנפש אשה נאה. דירה נאה. כלים נאים:

ג׳ מחזירין את הנפש בשר. ויין. ומרחץ. ג׳ מאבדין את המזונות קול. צעקה. סערה. ג׳ צועקין ואין נענין המלוה זוזיו בלא עדים. המחלק נכסיו לבניו בחייו. והקונה אדון לעצמו ויש אומרים אף מי שיש לו אשה רעה ואינו מגרשה:

שלשה דברים נאמרו בפוך מגדל שער בעפעפי׳ ומפסיק את הדמעה ומעביר את בת מלך פירוש אם יתן הפוך בעין יזיקנה. שלשה דברים נאמרו בכותח מטמטם את הלב ומסמא העינים ומכחיש את הגוף. שלשה דברים נאמלו בגרגיר ממעט הכשפים ומאיר את העינים ומרבה את הזרע.

שלשה דברים בצפרנים גונזן צדיק שורפן חסיד זורקן רשע. שלשה דברים נאמרו באשה טפח באשה ערוה שער באשה ערוה קול באשה ערוה. שלשה דברים אין אדם נצול מהן בכל יום עיון תפלה ולשון הרע והרהור.

שלשה דברים הגוים נאנחים על התורה ועל המילה ועל השבת שנתן לישראל. שלשה אין להם מחילה המתרעם על מדותיו והמדבר אחד בפה ואחד בלב והרואה דבר ערוה בחברו ומעיד בו יחידי. שלשה אפילו עושין תשובה אין להם מחילה הבא על אשת איש המתכבד בקלון חברו והמכנה שם לחברו. ויש אומרים אף המלבין פני חברו ברבים ואפילו בדבר הלכה:

שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן האוחז אמתו בידו ומשתין והמשמש מטתו ערום והמדבר דברים שבינו ובין אשתו בפרהסיא:

שלשה דברים מזקינים את האדם הדר בעליה והמגדל תרנגולין בתוך ביתו והמדבר ואינו נשמע. שלשה דברים מעבירין אדם על רצון קונהו ועל כבוד דעתו מלכות יצר הרע ורוח רעה. שלשה דברים אמרו חכמים יש נושא אשה לשם זנות ולשם ממון ולשם שמים הנושא לשם זנות עליו הכתוב אומר הזנו ואל יפרוצו ולסוף יצא בן סורר ומורה והנושאה לשם ממון עליו הכתוב אומר כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם חדש נכנס וחדש יוצא ולבסוף יצטרך לבריות והנושאה לשם שמים עליו הכתוב אמר ברוך אתה בבאיך וברוך אתה בצאתך ולסוף יוצאין ממנו מושיעי ישראל.

שלשה דברים צריך אדם ללמוד כתב שחיטה ומילה. שלשה דברים מכהות עיניו של אדם המסתכל בקשת ובפני כהנים בדוכנם והמסתכל בפני מת ויש אומרים המסתכל בפני נשיא כשהוא דן. שלשה דברים מקצרין ימיו של אדם כל מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו קורא וכוס של ברכה ואינו מברך והנוהג גדולה לעצמו ויש אומרים אף מי שרואה ספר תורה ואינו עומד מפניו. שלשה דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם המאריך בתפלתו המאריך בשלחנו והמאריך בבית הכסא.

שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות ויש אומרים אף עז בבהמה דקה ויש אומרים אף צלף באילנות. שלשה שאין להם מחילה גר שחזר לקלקולו והבא על אשתו נדה והמוכר תרומה לשם חולין. שלשה שאין להם קבורה הנהנה מאידיהן של גוים והאוכל במקום אחד ומברך במקום אחר והמתכבד בקלון חברו.

שלשה דברים שאל רבי יהושע בן לוי למלאך המות אמר לו כשאתה נכנס לחולה לאי זה צד אתה יושב אמר לו לצד מראשותיו ואל תשב בפניו שאני יושב בפניו וכשהדבר בעיר הלך באמצע העיר. שלשה טפות אני מטיף מן החרב מאחת מת ומאחת מסריח ומאחת פניו מוריקות.

שלשה מפתחות הן של חיה ושל גשמים ושל תחיית המתים של חיה דכתיב ויפתח את רחמה של גשמים דכתיב יפתח ה׳ לך את אוצרו הטוב. של תחית המתים דכתיב וידעתם כי אני ה׳ בפתחי את קברותיכם. שלשה דברים אמרו חכמים לעולם יאכל אדם וישתה פחות משיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד בניו ובני ביתו יותר משיש לו שהוא תלוי בקונו והן תלוין בו.

ארבעה דברים צוה רבי יהודה בן בתירא את תלמידיו אמר להם הזהרו בכבוד חבריכם שהוא כבודכם יהזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו שלוחות ושברי לוחות מונחות בארון. ומנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי חכמים. והזהרו בבני עניים ובבני עמי הארץ שמהם תצא תורה. ארבעה דברים אמרו חכמים אם יכבש אדם שק ויתלבן תמצא דעת בכסילים. ואם יעלה חמור בסולם תמצא דעת בנערים. ואם ידור גדי עם נמר תדור כלה עם חמותה. ואם תמצא עורב כלו לבן תמצא כשרה בנשים:

ארבעה סימנין הן סימן לעבודה זרה נגעים סימן לשנאת חנם ירקון סימן לגסות הרוח עניות סימן לנבלות הפה אסכרה:

ארבעה דברים רעים לבני אדם שיחה בטלה. ושיחת ילדים. ועצת ילדים ורוח גבוהה: ארבעה דברים יפים לאדם מלאכה ותורה ועצת זקנים ורוח נמוכה: ארבעה דברים קשין זה מזה. מכת כלב קשה בגוף חולי מעים קשה ממכת כלב אשה רעה קשה משתיהן וחסרון כיס קשה מכלם:

ארבעה חשובין כמת ואלו הן עני. ומצורע. ומי שאין לו בנים. וסומא. עני דכתיב כי מתו כל האנשים וגומר וכי מתים היו והלא דתן ואבירם הם ובלעתם הארץ אלא כיון שירדו מנכסיהם עשאן הכתוב כמתים. מצורע דכתיב אל נא תהי כמת. ומי שאין לו בנים דכתיב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי וסומא דכתיב במחשכי׳ הושיבני כמתי עולם.

ארבעה דברים קשים לכשפים המקנח בחרש בבית הכסא. והאוכל ירק מאגודה קשורה. והטובל בנהר ובמרחץ ואינו שוטף את רגליו וההורג כנים על גבי כרעי המטה. ארבעה דברים צריך אדם להתחזק בהן תורה. ומצוה. תפלה. ודרך ארץ. תורה דכתיב חזקו ואמצו לבבכם וגו׳. מצוה דכתיב קוה אל ה׳ חזק ויאמץ לבך וגו׳. תפלה דכתיב תפלה לעני כי יעטוף וגו׳. דרך ארץ דכתיב חזק ונתחזק בעד עמנו וכו׳.

ארבעה דברים מעיד עליהן הקב״ה הוא בעצמו בכל יום על רווק הדר בכרך ולא טעם טעם חטא מימיו. ועל עני שמצא אבדה ומחזירה לבעליה ועל דיין שדן דין אמת לאמתו. והבודל ממשפחה שקורין עליה ערער. ארבעה צריכין שמור בשעתן חולה. חיה. חתן וכלה. ותלמיד חכם.

ארבעה שמירתן לעולם תינוק. ומת. ועשיר גדול. ותלמיד חכם. ארבעה צריכין להודות יורדי הים. והולכי מדברות. והיוצא מבית האסורים. והמתרפה מחליו. ובכלן כתי׳ יודו לה׳ חסדו.

מפני ארבעה דברים ממונם של בעלי בתים נמסר למלכות. על מלוה ברבית. ועל מאחרי שטרות פרועות. ועל פוסקי צדקה ברבים ואינו נותנה. ועל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה. מפני ארבעה דברים המאורות לוקין. על כותבי פלסתר. ועל מעידי עדות שקר. ועל מגדלי בהמה דקה. ועל קוצצי אילנות טובות.

ארבעה כתות אינן מקבילות פני שכינה. כת שקרים. כת חנפים. כת ליצנים. כת רמיה. כת שקרים דכתיב דובר שקרי׳ לא יכון לנגד עיני. כת חנפי׳ דכתי׳ כי לא לפניו חנף יבא. כת לצני׳ דכתיב ובמושב לצים לא ישב. כת רמיה דכתיב לא ישב בקרב ביתי עושה רמיה. ארבעה מבטלין רוע גזרה צדקה צעקה שנוי השם שנוי מקום. צדקה דכתיב וצדקה תציל ממות. צעקה דכתיב ויצעקו אל ה׳ בצר להם. שנוי השם דכתיב לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה וברכתיה. שנוי מקום דכתיב לך לך מארצך וכתיב ואעשך לגוי גדול ואברככה. ארבעה דברים העושה אותן דמו בראשו היושב בצלו של מת והעומד ערום לפני הנר והמכבה את הנר בפיו הרי זה נכפה והמשמש מטתו בפני הנר יוצאין ממנו בנים כעורים כפופים:

חמשה אין הדעת סובלתן דל גאה זקן מנאף עשיר גנב ופרנס מתגאה על הצבור חנם והמגרש את אשתו שנים ושלשה פעמים ומחזירה. חמשה דברים אין אדם רוצה בהן שנאה וקנאה נקמה ועזות ועליה. חמשה דברים האוכל אותן דמו בראשו שום נקלף וביצה קלופה ובצל קלוף והשותה משקין מגולין ומשקין מזוגין שעבר עליהן הלילה.

חמשה דברים העושה אותן דמו בראשו ההולך לבית הקברות והיוצא יחידי בלילה והנכנס לביתו או לבית אחרים פתאם והמקיז דם ומשמש מטתו והנזקק עם אשתו ביום ואינו מאפיל. חמשה דברים אין אדם רשאי להתהלך בהן שנים הולכין ודקל ביניהם והישן על דקל יחידי והנפנה בין דקל לכותל והמוציא מים ברשות הרבים ועובר עליהן והשותה מים מגולין.

חמשה דברים נאמרו בשום משביע ומשחין מצהיל פנים הורג שרצים בבני מעים ומרבה הזרע ויש אומרים אף מכניס אהבה ומוציא תאוה. חמשה דברים יש כל אחד חלק אחד מששים מחמשה דברים אחרים אש אחד מששים בגיהנם. דבש אחד מששים במן. שבת אחד מששים בעולם הבא. שינה אחד מששים במיתה. חלום אחד מששים בנבואה. חמשה דברים נאמרו בשור בחלום רוכב עליו ימות. האוכל מבשרו יעשיר. בעטו דרך רחוקה לפניו. נשכו יסורין באין עליו. נגחו יהיו בניו מנגחין בהלכה. חמשה דברים נוהם עליה׳ הקדוש ברוך הוא על שבראם על מלכות כשדים. ועל מלכות ישמעאלים. ועל יצר הרע ועל שגלו ישראל שנאמר ועתה מה לי פה נאם ה׳ כי לוקח עמי חנם.

חמשה דברים מעמידין החכמה. האוכל פת אפויה כל צרכה והאוכל ביצה מגולגלת בלי מלח והשותה מים משיורי העיסה והטובל במלח ואוכל והרגיל בשמן זך. חמשה דברים נדמו לאדם הראשון ולקו. שמשון בכחו ולקה דכתיב ויט בכח. שאול בצוארו ולקה שנאמר ויפול על חרבו וימות. אבשלום בשערו ולקה שנאמר ויחזק ראשו באלה. אסא ברגליו ולקה שנאמר לעת זקנתו חלה את רגליו. צדקיהו בעיניו ולקה שנאמר ועיני צדקיהו עור.

ששה דברים צוה רבינו הקדוש את בנו כשבא ליפטר מן העולם. אל תדור עם אדם רע לפי שאומרים אוי לרשע אוי לשכנו. ואל תשב במטה ארמית משום מעשה שהיה. ואל תשב בעיר שראשה תלמיד חכם. ואל תעמוד בפני השור כשהוא עולה מן היאור לפי שהשטן מרקד בין קרניו. ואל תברח מן המכס שאתה מאבד את כלו. ואל תצא לדרך בערבי שבתות וימים טובים ובלילי רביעיות ובמוצאי החג לפי שאגרת בת מחלת יוצאה באחד עשר רבבות מלאכי חבלה ולא ידעי׳ באי זה שעה. ומשום רבי עקיבא אמרו שכל אחד ואחד יש לו רשות לחבל.

ששה דברי׳ צוה רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחאי כשהיה חבוש בבית האסורין אמר לו רבי למדני תורה אמר לו איני מלמדך ואם אני מלמדך סוף אתה נמסר למלכות אמר לו כשם שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק אמר לו ומי בסכנה העגל. פתח ולמדו אמר לו אם בקשת ליחנק התלה באילן גדול. ואם בקשת ללמוד בנך תורה למדהו מספר מוגה. ואל תבשל בקדרה שבשל בה חברך. ואל תכנס לעיר ולא לביתך פתאם. ואם בתך בגרה שחרר עבדך ותנה לו.

ששה דברים צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ואל תשב בגובהה של עיר ותשנה. ואל תגביה פתחך יותר על פתחו של חברך. ואל תעבור בפני בית הכנסת כשהצבור מתפללין. ואל תמנע מנעלים מרגליך לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. הוי משכים לאכול בחמה מפני החמה ובחורף מפני הצינה.

ששה דברים מאריכין ימיו ושנותיו של אדם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא השכמה לבית הכנסת. וכוון תפלה. ובקור חולים. והכנסת אורחים. והדן את חברו לכף זכות שלא בפניו. והמקדש על היין בערבי שבתות.

ששה דברים יפים לחולה, זיעה עטוש שינה קרי הלוך מעים וחלום זיעה שנאמר בזעת אפיך תאכל לחם עטוש שנאמר עטישותיו תהל אור שנה דכתיב ישנתי אז ינוח לי. קרי דכתיב יראה זרע יאריך ימים. הלוך מעים דכתיב מהר צועה להפתח ולא ימות. חלום דכתיב החלימני והחייני.

ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כבהמה ושלשה כמלאכי השרת ג׳ כבהמה פרין ורבין כבהמה ומוציאין רעי כבהמה אוכלין ושותין כבהמה ג׳ כמלאכי השרת מהלכין בקומה זקופה ומדברין בלשון הקדש ויש בהן בינה. ששה דברים נאמרו בשדים שלשה כמלאכים ושלשה כבני אדם שלשה כבני אדם אוכלין ושותין ויולדין ומתים כבני אדם ג׳ כמלאכי השרת יש להם כנפים ומהלכים מסוף העולם ועד סופו ויודעין מה שהיה ומה שעתיד להיות ומה שבשמים ובארץ. וי״א אף מהפכין פניהם כמלאכים ורואין ואינן נראין.

ששה הם מלאכי המות גבריאל על המלכים קפציאל על הבחורים משביר על החיות משחית על הקטנים אף על האדם וחמה על הבהמה. ששה דברים הם לעולם יהא אדם יודע אצל מי יושב ואצל מי עומד ואצל מי מסב ואצל מי מסיח ואצל מי חותם את השטר ואצל מי קורא.

ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות ואין לוקחין ממנו עדות ואין מתלוין עמו בדרך ואין מגלין לו הסוד ואין מכריזין על אבדתו ואין עושין אותו אפוטרופוס על היתומים ולא על קופה של צדקה. ששה דברים הם שיתרחק האדם לעולם יתרחק מן הפורענות ויתרחק מן ספקו ודומה לו ויתרחק מן הרשות ויתרחק מן הפקדון ששמו פקדון וסופו מריבה ויתרחק ממלאכת צבור שאין נצולין מחטא וירחק מגסות הרוח:

שבעה דברים נאמרו בגסי הרוח כל מי שיש בו גסות הרוח כאלו עובד ע״ז. ותורתו משתכחת ממנו ושכינה מסתלקת ממנו ויסורין באין עליו ותקלות באות על ידו ונמסר ביד בשר וסופו נכשל באשת איש. שבעה דברים בענוים מבקש ענוה זוכה לחיי העולם הבא ותורתו משתמרת לו ושכינה עמו ונצול מן הפורענות ולא יאונה לו רע והכל מרחמין עליו ונצול מאשה רעה. שבעה מתעסקין בצרכי צבור הפרנסין הדיינים ומלמדי תינוקות והחזנים והשמשים והסופרים וגבאי צדקה ועליהם נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. שבעה יורדין לגיהנם המינין והמשומדים והמסורות והמתכבד בקלון חברו והמכנה שם לחברו והמלבין פני חברו ברבים והבא על אשת איש. שבעה מצות נצטוו בני נח על הדיינים ועל ע״ז ועל גלוי עריות ועל שפיכות דמים ועל ברכת השם ועל הגזל ועל אבר מן החי. שבעה דברים נבראו קודם בריאת עולם תורה גן עדן גיהנם ושמו של משיח וכסא הכבוד ובית המקדש ותשובה. תורה מנין דכתיב ה׳ קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. גן עדן דכתיב ויטע אלדים גן בעדן מקדם. גיהנם דכתיב כי ערוך מאתמול תפתה. שמו של משיח דכתיב לפני שמש ינון שמו. כסא הכבוד דכתיב כסא כבוד מרום מראשון. תשובה דכתיב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם. בית המקדש דכתיב מקדש ה׳ כוננו ידיך.

שבעה שמות יש לו ליצר הרע ערל טמא רע שונא אבן מכשול צפוני. שבעה אין להם חלק לעולם הבא המזכיר את השם בכל עת ובכל מקום והמזכיר לכונה לע״ז והקורע בגדיו בחמתו והלוחש על המכה והמזכיר עליה את השם והמלוה כספו ברבית לישראל והמשלח מדנים בין אחים.

שבעה דברים נוח לו לאדם שלא נברא משנברא ימות ואל יראה אומה ימות ואל ימותו בניו בחיו ימות ואל יתענג ימות ואל ימסר ביד בשר ודם ימות ואל ילבין פני חברו ברבים ימות ואל יבא על אשת איש.

שבעה הם מנודים לשמים מי שאין לו מזווה בביתו ומי שאין לו צצית בבגדו ומי שאין לו תפילין בראשו ובזרועו ומי שאינו מתעסק במצוה ומי שאין לו אשה ומי שאין לו בנים ומי שיש לו בנים ואינו מגדלן לתלמוד תורה. שבעה דברים פטורין מן המזוזה בית התבן ובית העצים ובית הבורסקי ובית האוצר ובית המרחץ ופתח שאין לו ארבעה טפחים ופתח בית הכסא. שבעה אבות בעלי ברית הם אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן פנחס ודוד. אברהם דכתיב ביום ההוא כרת ה׳ את אברסם ברית. יצחק דכתיב ואת בריתי אקים את יצחק יעקב דכתיב וזכרתי את בריתי יעקב משה דכתיב על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית אהרן דכתיב ברית מלח עולם פנחס דכתיב והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם דוד דכתיב כרתי ברית למשיחי נשבעתי לדוד עבדי.

שבעה רועים הם, אדם שת אנוש מתושלח מימינו אברהם יעקב ומשה משמאלו ויצחק הכן הלך אלא הוא יושב על פתח גיהנם ומציל בניו מדינה של גיהנם:

שמונה נסיכי אדם ישי שאול שמואל עמוס צפניה חזקיהו אליהו משיח. שמונה שמות יש לו למשיח ינון צמח פלא יועץ משיח אל גבור אביעד שלום:

תשעה נכנסו בחייהן לגן עדן ולא טעמו טעם מיתה בנימין בן יעקב. כלאב בן דוד. סרח בת אשר. בתיה בת פרעה. אליעזר עבד אברהם. ועבד מלך הכושי. ומשיח. ואליהו. ויעבץ בנו של רבי יהודה הנשיא. וי״א אף רבי יהושע בן לוי.

עשרה דברים נבראו בין השמשות המן והבאר והקשת ועמוד האש והכתב והמכתב והלוחות ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה וי״א אף המזיקין וקברו של משה ואילו של יצחק והשמים וי״א אף הצבת ופי הארץ ופי האתון.

עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה נטלו בנות ישראל ואחת בכל העולם וכן עושר גבי רומיים וכן חכמה גבי ישראל וכן שיחה גבי נשים וכן כשפים גבי מצרים וכן זנות גבי ישמעאלים. עשרה קשין נבראו לעולם הר קשה ברזל מחתכו ברזל קשה אש מפעפעו אש קשה מים מכבין אותו מים קשין עבים סובלין אותם עבים קשים רוח מפזרתן רוח קשה הגוף סובלו גוף קשה פחד שוברו פחד קשה יין מפיגו יין קשה שינה משכחתו ומיתה קשה משנה וצדקה תציל ממיתה שנאמר וצדקה תציל ממות וי״א אשה רעה קשה מכלן דכתיב ומוצא אני מר ממות את האשה וגומר טוב לפני האלהים ימלט ממנה.

עשרה דברים נאמרו בלב הלב רואה. הלב שומע. הלב יודע. הלב מדבר. הלב הולך. הלב נופל. הלב צועק. הלב עומד. הלב שמח. הלב מתנחם. הלב רואה שנאמר ולבי ראה הרבה. הלב שומע שנאמר ונתת לעבדך לב שומע. הלב יודע שנאמר לב יודע מרת נפשו. הלב מדבר שנאמר דברתי אני אל לבי. הלב מהלך שנאמר לא לבי הלך. הלב נופל שנאמר אל יפול לב אדם. הלב צועק שנאמר צעק לבם אל ה׳. הלב עומד שנאמר היעמוד לבך. הלב שמח שנאמר שמח לבי. הלב מתנחם שנאמר דברו על לב ירושלם וקראו אליה וגומר.

נשלם מעשה תורה תהלה לאל