<< · כל בו · מו· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

סימן מועריכה

מו. דין סדר ארבע פרשיות

לעולם אין אדר בא אלא בזבד״ו פירוש אדר הסמוך לניסן לעולם לא יבא כי אם בשבת או בשני או ברביעי או בששי בשבת והסימן זבד״ו. ועל אותו הסימן עשו ז״ל סימנין אחרים לדעת בהם ענין הפרשיות וענין ההפסקות ואלו הם הסימנין זט״ו ב״ו ד״ד ובי״ו.

פירוש זט״ו אם יבא ראש חדש אדר הסמוך לראש חדש ניסן ביום שביעי קורין בו ביום פרשת שקלי׳. ובשבת שניה שהוא ח׳ בו קורין פרשת זכור. ובשבת שלישית שהיא ט״ו בו מפסיקין והוא מחרת פורים וזהו סימן זט״ו כלומר חל ראש חדש אדר בשביעי מפסיקין בט״ו בו. ופירוש ב״ו אם חל להיות בשני בשבת מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שלפניו ומפסיקין לשבת הבאה שהיא ששה בו וזהו סימן ב״ו. כלומר חל בב׳ מפסיקין בו׳ בו.

ופירוש ד״ד חל להיות בד׳ בשבת מקדימין וקורין פרשת שקלים בשבת שלפניו ומפסיקין לשבת הבאה שהיא ארבע בו וזהו סימן ד״ד כלומר חל ר״ח להיות ביום ד׳ מפסיקין ד׳ בו. ופירוש ובי״ו אם חל ר״ח יום ו׳ יש בו ב׳ הפסקו׳ שמקדימין וקורין פרשת שקלי׳ בשבת שלפניו ומפסיקין למחרת שהוא ב׳ בו וקורין פרשת זכור בשבת שניה שהי׳ תשעה בו ומפסיקי׳ פעם אחרת בשבת שלישית שהיא י״ו בו וזהו סימן ובי״ו כלומר חל ראש קדש להיות יום שישי מפסיקין ב׳ בו וי״ו בו ולעולם אין מפסיקין בין שלישי לרביעי וסימן כמו לד׳ כוסות של פסח בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה בין שלישי לרביעי לא ישתה.

ולעולם קורין פרשת שקלי׳ או לפני ראש חדש אדר או ביום ראש חדש והטעם שבאח׳ באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים כדי שיביאו בני ישראל שקליהם באחד בניסן כי בראש חדש ניסן מביאין קרבן התרומה חדשה. ועוד אמרו ז״ל טעם אחר במסכת סופריהם לפי שהיה גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהמן הרשע היה עתיד לשקול שקליו לישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו זכר לאותן שקלים. קורין פרשת שקלי׳ בשבת הסמוכה לראש חדש אדר מלפניו.

ולמה קורי׳ פרשת זכור קודם פורים להקדי׳ זכירה לעשיה כמו שכתוב והימים האלה נזכרים ונעשים ועוד כדי לקרות זכור את אשר עשה לך עמלק סמוך למפלתו של המן. ולמה קורין פרשת פרה בשלישית שכך אמרו ז״ל דורשין בהלכו׳ הפסח קודם לפסח שלשים יום וטמא לא היה יכול לעשות פסח עד אחר הזאה וטהרה ולפיכך קורין פרשת פרה בשלישי׳ שיש בה הלכות טהרה ודיני הזאה כדי שילמדו ישראל לטהר עצמן לפני הפסח ויעשו הפסח בטהרה.

ולמה קורין פרשת החדש ברביעית מפני ראש חדש ניסן שענינו של יום הוא וחדש ניסן הוא ראש לכל החדשי׳ ולסדרי הרגלי׳. ואמרו ז״ל בדין היה להקדים פרשת החדש לפרשת פרה שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ובשני לו נשרפה הפרה ולמה קדמה פרשת פרה לפי שהיא טהרתן של ישראל וכן אמרו ז״ל ובנבלתם לא תגעו ברגל שכן ישראל חייבין לטהר עצמן ברגל. הנה כתבנו טעם לכל ד׳ פרשיו׳ וכבר בארנו למעלה סדר קריאתם בתורה: