כללי שיקים ללא כיסוי

כללי שיקים ללא כיסוי מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ״ב–1992


ק״ת תשנ״ב, 1227; תשנ״ג, 1084.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(א)(1) ו־(2) לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981 (להלן – החוק), אני קובע כללים אלה:


פרשנות
המונחים המשמשים בכללים אלה, תהא להם המשמעות כהגדרתם בתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981, ככל שהוגדרו, אלא אם כן הכתוב מחייב פירוש אחר.
סימון שיק שסורב או שלא נפרע
(א)
שיק שסורב, יסמנו הבנק הנמשך: ”אין כיסוי מספיק“ או ”אכ״מ“.
(ב)
שיק שהוצג בדלפק הבנק וסורב, יסמנו הבנק הנמשך: ”בעת ההצגה אין כיסוי מספיק“.
(ג)
שיק שהוצג לפרעון ולא נפרע, מחמת הוראות סעיף 5(א) לחוק, יסמנו הבנק הנמשך: ”החשבון מוגבל“.
(ד)
בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (א) עד (ג) יסמן הבנק על השיק גם סיבות אחרות לסירוב לפרעו.
(ה)
הסימון ייעשה בכתב, בהטבעה או בהדפסה על השיק.
הטבעת פרטים אישיים [תיקון: תשנ״ג]
(א)
הפרטים האישיים של בעל חשבון שיוטבעו על טפסי שיקים הם אלה:
(1)
השם;
(2)
מספר הזהות;
(3)
המען הרשום; ולגבי יחיד – לענין כללים אלה – מקום מגוריו, מקום עסקו או מקום עבודתו של בעל החשבון, לפי בחירתו וכפי שהוא מסרם, אולם לא יהיה די בציון תא דואר.
(ב)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בחשבון משותף של יחידים –
(1)
על טופס שיק יוטבעו הפרטים האישיים של שניים לפחות מבעלי החשבון ויכול שיצויין רק מען אחד;
(2)
רשאי הבנק, לפי בקשת בעלי החשבון, להטביע על טופס שיק, לגבי כל אחד מבעלי החשבון הנזכרים בפסקה (1), שם פרטי אחד בלבד או קיצור מקובל שלו, יחד עם שמות המשפחה שלהם; אולם רשאי הבנק לסרב לבקשה כאמור אם נראה לו כי יש במבוקש משום הטעיה.
(ג)
על אף האמור בסעיף קטן (א), בחשבון של גוף מוכר כהגדרתו בתקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ״א–1981
(1)
על טופס שיק יוטבעו הפרטים האישיים של שניים לפחות מחברי הגוף המוכר, ויכול שיצויין רק מען אחד;
(2)
רשאי הבנק, לפי בקשת חברי הגוף המוכר, להטביע על טופם שיק, לגבי כל אחד מהם, שם פרטי אחד בלבד או קיצור מקובל שלו, יחד עם שמות המשפחה שלהם; אולם רשאי הבנק לסרב לבקשה כאמור אם נראה לו כי יש במבוקש משום הטעיה.
(ד)
על אף האמור בסעיף קטן (א)(2) –
(1)
על טופס שיק של גוף מוכר יבוא סוג הגוף המוכר במקום מספר הזהות;
(2)
על טופס שיק של תושב חוץ יבואו המלים ”תושב חוץ“ במקום מספר הזהות, אם אין לתושב החוץ מספר זהות ישראלי;
(3)
על טופס שיק של תאגיד לא רשום יבואו המלים ”תאגיד לא רשום“ במקום מספר הזהות.
חשבונות מדינה
בחשבונות שיקים של המדינה או המנוהלים עבורה יהיו הפרטים המוטבעים על השיק כפי שיקבע החשב הכללי לכל חשבון.
ביטול
כללי שיקים ללא כיסוי (סימון שיק), התשמ״א–1981 – בטלים.
תחילה
תחילתם של כללים אלה, למעט סעיפים 2 ו־5, ביום ל׳ בסיון התשנ״ב (1 ביולי 1992); תחילתם של סעיפים 2 ו־5 תהיה ביום ד׳ בתשרי התשנ״ג (1 באוקטובר 1992).


כ״ח בסיון התשנ״ב (29 ביוני 1992)
  • אמנון גולדשמידט
    המפקח על הבנקים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.