כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג)

כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ״ה–1995


ק״ת תשנ״ה, 1312.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 103ו(5) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), אני קובע כללים אלה:


רווחים ראויים לחלוקה לבעל מניות בחברה קולטת
בקביעת רווחים ראויים לחלוקה לצורך סעיף 94ב לפקודה בעת מכירת מניה בחברה קולטת שהיתה בידי בעל המניות לפני המיזוג יחולו הוראות אלה:
(1)
לגבי התקופה שלאחר המיזוג יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה;
(2)
לגבי התקופה שלפני מועד המיזוג והיא במגבלת התקופות המנויות בהגדרת רווחים ראויים לחלוקה שבסעיף 94ב לפקודה, יובאו בחשבון חלק הרווחים הראויים לחלוקה כחלקו של מוכר המניה ברווחים אילו מכר את מניותיו בחברה במועד המיזוג, לרבות לגבי שנת המס המסתיימת במועד המיזוג.
רווחים ראויים לחלוקה לבעל מניות בחברה מעבירה
בקביעת רווחים ראויים לחלוקה לצורך סעיף 94ב לפקודה בעת מכירת מניה בחברה קולטת שהתקבלה חלף מניה בחברה המעבירה יחולו הוראות אלה:
(1)
לגבי התקופה שלאחר המיזוג יובאו בחשבון רווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בסעיף 94ב לפקודה;
(2)
לגבי התקופה שבה היה בעל מניות בחברה המעבירה והיא במגבלת התקופות המנויות בהגדרת רווחים ראויים לחלוקה שבסעיף 94ב לפקודה, יובאו בחשבון, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), חלק הרווחים הראויים לחלוקה כחלקו של מוכר המניה ברווחים אילו מכר את מניותיו בחברה המעבירה במועד המיזוג, לרבות לגבי שנת המס המסתיימת במועד המיזוג;
(3)
המגבלה האמורה בסופה של הגדרת רווחים ראויים לחלוקה בסעיף 94ב לפקודה, לענין סכום הרווחים הראויים לחלוקה תחול לגבי צירוף הסכומים כאמור בפסקאות (1) ו־(2).
תחולה
תחולתם של כללים אלה לגבי מיזוגים שנעשו ביום י״ז בטבת התשנ״ד (31 בדצמבר 1993) או לאחריו.


ג׳ באדר ב׳ התשנ״ה (5 במרס 1995)
  • דורון לוי
    נציב מס הכנסה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.