כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ״ב–1982


ק״ת תשמ״ב, 1322; תשמ״ד, 2379; תשמ״ו, 24; תשמ״ז, 215, 254, 398, 965, 1252; תשמ״ט, 482; תשנ״ב, 570; תשנ״ו, 946; תשנ״ז, 369; תשנ״ח, 1030; תש״ס, 695; תשס״א, 155; תשס״ב, 154; תשס״ג, 790; תשס״ד, 391, 558; תשס״ז, 955; תשס״ח, 38; תש״ע, 404; תשע״ח, 1910.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א, 164 ו־243 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:


הגדרות [תיקון: תשמ״ד, תשמ״ז־2, תשנ״ב, תשע״ח]
בכללים אלה –
”עובד“ – כל אחד מאלה:
(1)
יחיד תושב ישראל, שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה בשביל מעביד, במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים או תקופה רצופה קצרה ממנה, שאישר לו המנהל מטעמים ביטחוניים, בהתייעצות עם מנכ״ל משרד הביטחון או מנכ״ל משרד ראש הממשלה, לפי העניין; לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
(2)
יחיד תושב ישראל, המבצע עבודה בשביל מעביד במדינת חוץ, במשך תקופה רצופה העולה על שמונה חודשים, ואינו עובד כמשמעותו בפסקה (1) (להלן – עובד מקומי ישראלי); לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
”מעביד“ – מעביד שהוא תושב ישראל, מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל;
”משכורת חוץ“ – משכורת כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ״ג–1993 (להלן – תקנות ניכוי ממשכורת), המופקת במדינת חוץ, לרבות כל תוספת המשתלמת בשל עבודה במדינת חוץ ולרבות כיסוי הוצאות, או תשלומים בכל צורה שהיא;
”משכורת בסיסית“ – (נמחקה);
”הכנסה אחרת“ – הכנסה שאינה משכורת חוץ;
”מדינת חוץ“ – מדינה שאינה מדינת ישראל;
”הטבות“ – (נמחקה);
”דולר“ – של ארצות הברית של אמריקה.
שיעורי המס, הניכויים והזיכויים [תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז־2, תשמ״ז־4, תשמ״ז־5, תשנ״ב, תשע״ח]
מס הכנסה על משכורת חוץ של עובד יחושב לפי הוראות הפקודה, ובכפוף לאמור בכללים אלה.
[תיקון: תשנ״ב, תשע״ח]
(בוטל).
ניכוי במקור [תיקון: תשנ״ב, תשע״ח]
(א)
על משכורת חוץ שמשלם מעביד יחול הקבוע בפרק ראשון בחלק י׳ לפקודה ובלבד שבעת ניכוי במקור יובאו בחשבון הוצאות כאמור בסעיפים 5ב ו־6 והזיכוי לפי סעיף 10 לכללים אלה.
(ב)
(בוטל).
(ג)
שולמה משכורת לעובד במטבע חוץ, תחושב הכנסתו לצורך הניכוי במקור לפי יחס השערים שבין שער אותו מטבע לשקל החדש, בהתאם לשערי המטבע שפרסם בנק ישראל ליום האחרון של חודש התיאום שקדם לחודש שבגינו שולמה לו אותה משכורת, ובהתאם לכך יחושבו אף ההוצאות כאמור בסעיפים 5ב ו־6 והזיכוי לפי סעיף 10; לענין זה, ”חודש תיאום“ – כל אחד מחודשים אלה: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר.
(ד)
(בוטל).
[תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז־2, תשנ״ב, תשע״ח]
(בוטל).
שווי השימוש ברכב [תיקון: תשנ״ב, תשע״ח]
לעניין קביעת שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד, יחולו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז–1987 (להלן – תקנות שווי השימוש ברכב), כפי שהיו חלות, לו היה הרכב מועמד לרשות העובד בישראל.
החזר הוצאות ביקור מולדת [תיקון: תשנ״ב]
על אף האמור בכל הוראה אחרת, סכום שקיבל עובד שאינו עובד מקומי ישראלי, כהחזר הוצאות נסיעת ביקור מולדת שנסעו הוא, בן זוגו וילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, יותר בניכוי ממשכורת חוץ שלו; לענין זה, ”נסיעת ביקור מולדת“ – נסיעה לישראל ממדינת החוץ שאליה נשלח העובד, ונסיעה מישראל למדינת החוץ האמורה, ובתנאי שבשנתיים שקדמו לאותה נסיעה לא נסעו העובד, בן זוגו וילדיו נסיעה שהוראות סעיף זה חלות לגביה, וכן הנסיעה הראשונה של העובד, בן זוגו וילדיו, מישראל למדינת החוץ בעת שהעובד החל את עבודתו במדינת החוץ, והנסיעה חזרה מאותה מדינה לישראל עם סיום תפקידו שם.
התרת הוצאות [תיקון: תשמ״ו, תשמ״ז־2, תשנ״ב, תשע״ח]
ממשכורת חוץ של עובד יותר ניכוין של ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו במדינת החוץ ובלבד שהוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה:
(1)
הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו – בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת הראשונה או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם.
(2)
הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לכל ילד כאמור, או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך מביניהם.
(3)
הוצאות טיפול רפואי –
(א)
במדינה שבה קיים ביטוח רפואי – הוצאות בשל ביטוח רפואי לעובד, לבן זוגו ולילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, ובלבד שהטיפולים הרפואיים במסגרת הביטוח האמור הם מסוג הטיפולים המכוסים על ידי הביטוח הרפואי הנוהג בישראל בידי אחת מקופות החולים הנזכרות בתקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ״א–1991, למעט מבטח כמשמעותו בתקנות האמורות;
(ב)
במדינה שבה לא קיים ביטוח רפואי כאמור בפסקת משנה (א) – הוצאות בשל טיפול רפואי בעובד, בבן זוגו ובילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, אשר אילו הוצאו בישראל היו מכוסות על ידי ביטוח רפואי הנוהג בישראל על ידי אחת מקופות החולים כאמור בפסקת משנה (א).
(4)
הוצאות כאמור בתקנה 2(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל״ב–1972, ובלבד שהתקנה האמורה תחול רק לגבי נסיעה ממדינת החוץ למדינה אחרת שאיננה מדינת ישראל.
(5)
לא יותר ניכוי הוצאות בשל דיור או בשל חינוך ילדים אלא אם כן –
(1)
העובד המציא למעבידו תצהיר על כך שהוא לא תבע את ההוצאות האמורות בשנת המס מכל הכנסה אחרת שהיתה לו על פי כל דין אחר;
(2)
היה העובד נשוי ולבן זוגו היתה הכנסה בחוץ לארץ – ימציא למעבידו תצהיר של בן זוגו על כך שבן זוגו לא תבע באותה שנת מס את ההוצאות האמורות;
(3)
העובד המציא למעבידו תצהיר על סכום הוצאותיו בעד דיור או חינוך, לפי העניין, וקבלה או הסכם שכירות המעיד על ההוצאה.
(6)
הוראות פסקאות (1), (2) ו־(3) לא יחולו לגבי אלה:
(א)
עובד מקומי ישראלי;
(ב)
עובד של מעביד שאינו מדינת ישראל, שלא עבד בשירותו של המעביד שלושה חודשים לפחות בטרם נשלח למדינת החוץ.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטל).
שיטת חישוב שומה [תיקון: תשמ״ז־3, תשנ״ב, תשע״ח]
לענין קביעת ההכנסה החייבת והמס המגיע בשומה –
(1)
יובאו בחשבון כל משכורות החוץ לאחר הפחתת הניכויים שהעובד זכאי להם לפי סעיפים 5ב ו־6 והזיכוי לפי סעיף 10 וכן המס שנוכה מהמשכורות האמורות באותה שנת מס, והם יחושבו לפי סעיף 4(ג);
(2)
לענין חישוב המס לפי הפקודה לגבי הכנסה אחרת שהיתה לעובד בשנת המס שבה שולמה לו משכורת חוץ, תצורף ההכנסה האחרת להכנסתו החייבת ממשכורת החוץ, והיא תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו.
[תיקון: תשמ״ז, תשמ״ט, תשנ״ב, תשע״ח]
(בוטל).
מסי כפל [תיקון: תשנ״ב, תשס״ד]
(א)
עובד שחוייב על ידי מדינת חוץ, לפי דיניה, בתשלום מס על אותה משכורת חוץ יזוכה בסכום המס ששילם כאמור בעת חישוב המס על אותה משכורת, ואולם לא יינתן זיכוי –
(1)
בשל סכום מס העולה על סכום המס המגיע לפי כללים אלה;
(2)
בשל מס ששולם על חלק ממשכורת חוץ שבשלו הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 6.
(ב)
עובד שסעיף קטן (א) חל עליו לא יחול על הכנסתו ממשכורת חוץ צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ״ד–1963.
תחולה
כללים אלה יחולו משנת המס 1982 ולגבי הניכוי במקור כאמור בסעיף 4 – מהמשכורת המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 1982.
[תיקון: תשמ״ז־2, תשע״ח]

תוספת ראשונה

(סעיף 6(1))

[תיקון: תשס״ז]

חלק א׳

[תיקון: תשנ״ב, תשנ״ו, תשנ״ז, תשנ״ח, תש״ס, תשס״א, תשס״ב, תשס״ג, תשס״ד, תשס״ד־2, תשס״ז]
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
המדינה*מיום
1.1.96
עד יום
30.6.97
מיום
1.7.97
עד יום
30.6.99
מיום
1.7.99
עד יום
30.6.2000
מיום
1.7.2000
עד יום
30.6.2001
מיום
1.7.2001
עד יום
30.6.2002
מיום
1.7.2002
עד יום
31.12.2002
מיום
1.1.2003
עד יום
31.12.2005
אוזבקיסטן1000100010001000100010001000
אוזבקיסטן – טשקנט1000200020002000170017001700
אוסטריה3000300030003000300030003000
אוסטריה – וינה3000350035003500320032003200
אוסטרליה2000150015001500150015001500
אוסטרליה – סידני2000250025002500230023002300
אוסטרליה – קנברה2000150015002000170017001700
אוקראינה1500150015001500150015001500
אוקראינה – קייב1500250025002500270027002700
אורוגואי1500150015001500150015001500
אורוגואי – מונטבידאו1500200025003000270023002300 עד 31.1.03
1700 מ־1.2.03
אזרביג׳אן1000100010001000100010001000
אזרביג׳אן – באקו1000200020002000230023002300
איטליה2000200020002000200020002000
איטליה – רומא2000300030003000270027003700
אירלנד1500150015001500150015001500
אירלנד – דבלין1500150030003000270032003200
אל סלבדור1000100010001000100010001000
אל סלבדור – סלבדור1000100015001500170017001700
אנגולה1000100010001000100010001000
אנגולה – לואנרה1000100040004000420042004200
אקוואדור1000100010001000100010001000
אקוואדור – קיטו1000150020002000230017001700
ארגנטינה3000300030003000300030003000
ארגנטינה – בואנוס איירס3000350040004000420017001700
אריתריאה1500150015001500150015001500
אריתריאה – אסמרה1500200020002000170017001700
ארצות הברית של אמריקה2000150015001500150015001500
ארה״ב – אטלנטה2000150020002000230023002300
ארה״ב – בוסטון2000250025003000320037003700
ארה״ב – יוסטון2000150020002000230023002300
ארה״ב – וושינגטון2000300030003500370037003700
ארה״ב – לוס אנג׳לס2000250025003000320037003700
ארה״ב – מיאמי2000200020002000200027003200
ארה״ב – מנהטן (ניו־יורק)3000350040004500500050005000
ארה״ב – ניו יורק2000350035004000470052005200
ארה״ב – סן פרנסיסקו2000250025002500320032003200
ארה״ב – פילדלפיה2000200020002000320032003200
ארה״ב – שיקגו2000150020002000230027002700
אתיופיה1500150015001500170017001700
בולגריה2000200020002000230023002300
בוליביה1000100010001000100010001000
בוליביה – לה פס1000100015001500170017001700
בלארוס1000100010001000100010001000
בלארוס – מינסק1000150015001500170017001700
בלגיה2000200020002000200020002000
בלגיה – בריסל2000200020002500270027002700
ברזיל2000200020002000200020002000
ברזיל – ברזיליה2000300030003000320027002700 עד 31.1.03
2600 מ־1.2.03
ברזיל – סן פאולו2000350040004500470037003700 עד 31.1.03
3200 מ־1.2.03
ברזיל – ריו דה ז׳נרו2000300035003500370032003200
בריטניה3000300030003000300030003000
בריטניה – לונדון (אנגליה)3000450050005000470042004200
ג׳מייקה1500150015001500170017001700
גואטמלה1500150015001500170017001700
גרוזיה1000100010001000100010001000
גרוזיה – טיביליסי1000200020002000230027002700
גרמניה3000250025002500250025002500
גרמניה – ברלין3000250025003000270032003200
דנמרק2000200020002000200020002000
דנמרק – קופנהגן2000250025002500270027003700
דרום אפריקה1000100010001000100010001000
דרום אפריקה – פרטוריה1000150015001500170017001700
הודו3000300030003000300030003000
הודו – בומביי3000550045004500470037003700
הודו – ניו דלהי3000650040004000320032003200
הולנד3000250025002500270027002700
הונגריה2000200020002000200020002000
הונגריה – בודפשט2000250030003000270027002700
הונדורס1000100010001000100010001000
וייטנאם8000450045004500370037003700
ונצואלה2000200020002000200020002000
ונצואלה – קראקס2000200020003000270027002700
זאיר2000200020002000200020002000
זאיר – קינשאסה2000250025002500250027002700
זימבבואה1000100010001000100010001000
חוף השנהב1000100010001000100010001000
חוף השנהב – אבידג׳אן1000150015001500170017001700
טייואן5000400040004000400040004000
טייואן – טייפה5000400055005500500052005200
יוגוסלביה10001000
יוגוסלביה – בלגרד10002000
יוון1000100010001000100010001000
יוון – אתונה1000150015001500170017001700
יפן8000800080008000950095009500
ירדן1000100010001000100010001000
ירדן – רבת עמון1000150015001500170017001700
לטביה1500150015001500150015001500
לטביה – ריגה1500300030003000320027002700
מאוריטניה1000100010001000100010001000
מאוריטניה – נואקשוט1000150015001500170010001000
מינאמר (בורמה)1500150015001500150015001500
מינאמר (בורמה) – ינגון1500200020002000230023002300
מקסיקו2000200020002000200020002000
מקסיקו – מקסיקו סיטי2000300035003500370032003200
מצרים1000100010001000100010001000
מצרים – אלכסנדריה1000150015001500170017001700
מצרים – קהיר1000150015002500270027002700
מרוקו1000100010001000100010001000
מרוקו – רבאט1000200025002500270027002700
נורבגיה2000200020002000200020002000
נורבגיה – אוסלו2000250025002500270027002700
ניגריה1000100010001000100010001000
ניגריה – אבוג׳ה1000100010001000100023002300
ניגריה – לאגוס1000200020002500270027002700
ניו זילנד1500150015001500150015001500
ניו זילנד – וולינגטון1000200020002000230023002300
נפאל1000100010001000100010001000
סוואזילנד1000100010001000100010001000
סין8000450045004500450045004500
סין – בייג׳ין8000700070007000560056005600
סין – הונג קונג8000800065006500650080008000
סין – שנחאי8000450050005000500052005200
סינגפור5000450040004000470042004200
סנגל1000100010001000100010001000
סנגל – רקאר1000150015001500170017001700
ספרד2000200020002000200020002000
ספרד – מדריד2000250025002500230023002700
סרביה10001000100010001000
סרביה – בלגרד20002000230023002300
עומאן1000100010001000100010001000
עומאן – מסקט1000300030003000320032003200
פולין2000200020002000200020002000
פולין – ורשה2000300030003000370032003200
פורטוגל2000200020002000200020002000
פורטוגל – ליסבון2000250025002500230023002300
פיג׳י1500150015001500150015001500
פיליפינים2000200020002000200020002000
פיליפינים – מנילה2000650050003500320032003200
פינלנד1500150015001500150015001500
פינלנד – הלסינקי1500150015002000270032003200
פנמה1500150015001500150015001500
פנמה – פנמה סיטי1500150020002500230023002300
פרגוואי1000100010001000100010001000
פרגוואי – אסונסיון1000150015001500170017001700
פרו1500150015001500150015001500
פרו – לימה1500200020002000170017001700
צ׳ילה1500150015001500150015001500
צ׳ילה – סנטיאגו1500200020002000230023002300
צ׳כיה1500150015001500150015001500
צ׳כיה – פראג1500200020002000230027002700
צרפת3000200020002000200020002000
צרפת – מרסיי3000200025002500230017001700
צרפת – פריס3000300030003000320037003700
קולומביה1500150015001500150015001500
קולומביה – בוגוטה1500150020002000230023002300
קוסטה ריקה1000100010001000100010001000
קוסטה ריקה – סן חוזה1000150020002000230023002300
קוריאה8000500050005000500050005000
קוריאה – סיאול8000500065006500560056005600
קזחסטן1000100010001000100010001000
קזחסטן – אלמאטה1000150015001500270027002700
קטר1000100010001000100010001000
קטר – דוחה1000250030003000320032003200
קמרון1000100010001000100010001000
קמרון – יאונדה1000150015001500170017001700
קנדה1500150015001500150015001500
קנדה – אוטווה1500200020002000230017001700
קנדה – טורונטו1500200020002000230017001700
קנדה – מונטריאול1500150020002000230017001700
קניה1000100010001000100010001000
קניה – ניירובי1000150015001500170017001700
קפריסין1000100010001000100010001000
קפריסין – ניקוסיה1000150020002000170017001700
רומניה1500150015001500150015001500
רומניה – בוקרשט1500150025002500270027002700
רוסיה3000300030003000300030003000
רוסיה – מוסקבה3000400050004500470052004200
הרפובליקה הדומיניקנית1000100010001000100010001000
הרפובליקה הדומיניקנית – סנטו דומינגו1000150015001500170017001700
שבדיה2000200020002000200020002000
שבדיה – שטוקהולם2000300030003000320032003200
שוויץ3000250025002500250025002500
שוויץ – ברן3000250030003000320032003200
שוויץ – ג׳נבה3000400040004000370037003700
תאילנד3000250025002500230023002300
תוניסיה1000100010001000100010001000
תוניסיה – תוניס1000250030003000320032003200
תורכיה1500150015001500150015001500
תורכיה – איסטנבול1500200020002500270027002700
תורכיה – אנקרה1500200020002000230023002300
כל מדינה אחרת1000100010001000100010001000
* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.
[תיקון: תשס״ז]

חלק ב׳

[תיקון: תשס״ז, תשס״ח]
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
המדינה*מיום 1.1.2006 עד יום 30.06.2007
אוזבקיסטן1,000
אוזבקיסטן – טשקנט1,700
אוסטריה3,000
אוסטריה – וינה4,000
אוסטרליה1,500
אוסטרליה – סידני4,000
אוסטרליה – מלבורן3,000
אוסטרליה – קנברה3,300
אוקראינה1,500
אוקראינה – קייב3,000
אורוגואי1,500
אורוגואי – מונטבידאו1,700
אזרביג׳אן1,000
אזרביג׳אן – באקו2,500
איטליה2,000
איטליה – רומא4,500
אירלנד1,500
אירלנד – דבלין3,300
אל סלבדור1,000
אל סלבדור – סן סלבדור1,700
אנגולה1,000
אנגולה – לואנדה6,600
אקוואדור1,000
אקוואדור – קיטו2,700
ארגנטינה3,000
ארגנטינה – בואנוס איירס3,000
אריתריאה1,500
אריתריאה – אסמרה2,000
ארצות הברית של אמריקה2,500
ארה״ב – אטלנטה2,000
ארה״ב – בוסטון4,000
ארה״ב – יוסטון2,500
ארה״ב – וושינגטון4,000
ארה״ב – לוס אנג׳לס4,000
ארה״ב – מיאמי3,300
ארה״ב – מנהטן (ניו יורק)6,600
ארה״ב – ניו ג׳רסי3,500
ארה״ב – ניו יורק6,600
ארה״ב – סן פרנסיסקו4,000
ארה״ב – פילדלפיה2,500
ארה״ב – שיקגו3,000
אתיופיה2,000
בולגריה2,700
בוליביה1,000
בוליביה – לה פס1,700
בלארוס1,000
בלארוס – מינסק2,700
בלגיה2,000
בלגיה – בריסל3,500
ברזיל2,000
ברזיל – ברזיליה2,500
ברזיל – סן פאולו3,500
ברזיל – ריו דה ז׳נרו3,300
בריטניה3,000
בריטניה – לונדון (אנגליה)6,600
ג׳מייקה1,700
גואטמלה2,700
גרוזיה1,000
גרוזיה – טיביליסי2,500
גרמניה2,500
גרמניה – ברלין4,000
דנמרק2,000
דנמרק – קופנהגן4,000
דרום אפריקה1,000
דרום אפריקה – יוהנסבורג2,000
דרום אפריקה – פרטוריה3,000
דרום אפריקה – קייפטאון2,000
הודו3,000
הודו – בומביי7,000
הודו – ניו דלהי5,000
הולנד4,000
הונגריה2,000
הונגריה – בודפשט3,000
הונדורס1,000
ויינטאם3,500
ונצואלה2,000
ונצואלה – קראקס3,000
זאיר2,000
זאיר – קינשאסה2,700
זימבבואה1,000
חוף השנהב1,000
חוף השנהב – אבידג׳אן2,500
טייואן4,000
טייואן – טייפה5,800
יוגוסלביה
יוגוסלביה – בלגרד2,500
יוון1,000
יוון – אתונה2,700
יפן9,900
ירדן1,000
ירדן – רבת עמון2,500
לטביה1,500
לטביה – ריגה3,000
מאוריטניה1,000
מאוריטניה – נואקשוט2,000
מינאמר (בורמה)1,500
מינאמר (בורמה) – ינגון2,000
מקסיקו2,000
מקסיקו – מקסיקו סיטי3,000
מצרים1,000
מצרים – אלכסנדריה1,700
מצרים – קהיר3,000
מרוקו1,000
מרוקו – רבאט3,000
נורבגיה2,000
נורבגיה – אוסלו4,000
ניגריה1,000
ניגריה – אבוג׳ה3,300
ניגריה – לאגוס2,700
ניו זילנד1,500
ניו זילנד – וולינגטון2,700
נפאל1,700
סוואזילנד1,000
סין4,500
סין – בייג׳ין4,500
סין – הונג קונג8,000
סין – שנחאי4,500
סינגפור4,500
סלובקיה – ברטיסלבה3,300
סנגל1,000
סנגל – דקאר2,500
ספרד2,000
ספרד – מדריד3,500
סרביה1,000
סרביה – בלגרד2,300
עומאן1,000
עומאן – מסקט3,200
פולין2,000
פולין – ורשה3,300
פורטוגל2,000
פורטוגל – ליסבון3,300
פיג׳י1,500
פיליפינים2,000
פיליפינים – מנילה3,300
פינלנד1,500
פינלנד – הלסינקי3,300
פנמה1,500
פנמה – פנמה סיטי2,500
פרגוואי1,000
פרגוואי – אסונסיון1,700
פרו1,500
פרו – לימה2,000
צ׳ילה1,500
צ׳ילה – סנטיאגו2,700
צ׳כיה1,500
צ׳כיה – פראג3,300
צרפת2,000
צרפת – מרסיי2,500
צרפת – פריס5,000
קולומביה1,500
קולומביה – בוגוטה2,500
קוסטה ריקה1,000
קוסטה ריקה – סן חוזה2,000
קוריאה5,000
קוריאה – סיאול6,600
קזחסטן1,000
קזחסטן – אלמאטה2,500
קטר1,000
קטר – דוחה5,000
קמרון1,000
קמרון – יאונדה2,500
קנדה1,500
קנדה – אוטווה2,500
קנדה – טורונטו3,000
קנדה – מונטריאול2,500
קניה1,000
קניה – ניירובי2,000
קפריסין1,000
קפריסין – ניקוסיה2,000
קרואטיה – זגרב3,300
רומניה1,500
רומניה – בוקרשט3,000
רוסיה3,000
רוסיה – מוסקבה5,000
רפובליקה דומיניקנית1,000
רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו2,700
שבדיה2,000
שבדיה – שטוקהולם4,000
שוויץ2,500
שוויץ – ברן4,000
שוויץ – ג׳נבה5,800
תאילנד3,000
תוניסיה1,000
תוניסיה – תוניס3,200
תורכיה1,500
תורכיה – איסטנבול3,000
תורכיה – אנקרה2,700
כל מדינה אחרת1,000
* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה שלגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.
[תיקון: תשס״ח]

חלק ג׳

[תיקון: תשס״ח, תש״ע]
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
המדינה*מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009
אוזבקיסטן1,000
אוזבקיסטן – טשקנט1,700
אוסטריה3,000
אוסטריה – וינה4,000
אוסטרליה1,500
אוסטרליה – סידני4,000
אוסטרליה – מלבורן3,000
אוסטרליה – קנברה3,500
אוקראינה1,500
אוקראינה – נאודסה2,500
אוקראינה – דנייפרו׳2,500
אוקראינה – קייב3,000
אורוגואי1,500
אורוגואי – מונטבידאו2,000
אזרביג׳אן1,000
אזרביג׳אן – באקו2,700
איטליה2,000
איטליה – רומא4,500
אירלנד1,500
אירלנד – דבלין3,500
אל סלבדור1,000
אל סלבדור – סן סלבדור1,700
אנגולה1,000
אנגולה – לואנדה6,600
אקוואדור1,000
אקוואדור – קיטו2,700
ארגנטינה3,000
ארגנטינה – בואנוס איירס3,500
אריתריאה1,500
אריתריאה – אסמרה2,000
ארצות הברית של אמריקה2,500
ארה״ב – אטלנטה2,500
ארה״ב – בוסטון4,000
ארה״ב – יוסטון2,500
ארה״ב – וושינגטון4,000
ארה״ב – לוס אנג׳לס5,800
ארה״ב – מיאמי3,300
ארה״ב – מנהטן (ניו יורק)6,600
ארה״ב – ניו ג׳רסי3,500
ארה״ב – ניו יורק6,600
ארה״ב – סן פרנסיסקו4,000
ארה״ב – פילדלפיה2,500
ארה״ב – שיקגו3,000
אתיופיה2,000
בולגריה2,700
בוליביה1,000
בוליביה – לה פס1,700
בלארוס1,000
בלארוס – מינסק2,700
בלגיה2,000
בלגיה – בריסל3,500
ברזיל2,000
ברזיל – ברזיליה2,500
ברזיל – סן פאולו3,500
ברזיל – ריו דה ז׳נרו4,500
בריטניה3,000
בריטניה – לונדון (אנגליה)7,500
בריטניה – מנצ׳סטר (אנגליה)4,000
ג׳מייקה1,700
גואטמלה2,700
גרוזיה1,000
גרוזיה – טיביליסי2,500
גרמניה2,500
גרמניה – ברלין4,000
דנמרק2,000
דנמרק – קופנהגן4,000
דרום אפריקה1,000
דרום אפריקה – יוהנסבורג2,000
דרום אפריקה – פרטוריה3,000
דרום אפריקה – קייפטאון2,000
הודו3,000
הודו – בומביי8,500
הודו – ניו דלהי5,800
הולנד4,000
הונגריה2,000
הונגריה – בודפשט3,000
הונדורס1,000
וייטנאם3,500
ונצואלה2,000
ונצואלה – קראקס3,000
זאיר2,000
זאיר – קינשאסה2,700
זימבבואה1,000
חוף השנהב1,000
חוף השנהב – אבידג׳אן2,500
טייואן4,000
טייואן – טייפה5,000
יוגוסלביה – בלגרד2,500
יוון1,000
יוון – אתונה2,700
יפן9,900
ירדן1,000
ירדן – רבת עמון2,500
לטביה1,500
לטביה – ריגה3,000
מאוריטניה1,000
מאוריטניה – נואקשוט2,000
מולדביה – קישנייב2,500
מינאמר (בורמה)1,500
מינאמר (בורמה) – ינגון2,000
מקסיקו2,000
מקסיקו – מקסיקו סיטי3,000
מצרים1,000
מצרים – אלכסנדריה1,700
מצרים – קהיר3,000
מרוקו1,000
מרוקו – רבאט3,000
נורבגיה2,000
נורבגיה – אוסלו4,000
ניגריה1,000
ניגריה – אבוג׳ה3,300
ניגריה – לאגוס2,700
ניו זילנד1,500
ניו זילנד – וולינגטון2,700
נפאל1,700
סוואזילנד1,000
סין4,500
סין – בייג׳ין4,500
סין – הונג קונג9,900
סין – שנחאי4,500
סינגפור7,000
סלובקיה – ברטיסלבה3,300
סנגל1,000
סנגל – דקאר2,500
ספרד2,000
ספרד – מדריד3,500
סרביה1,000
סרביה – בלגרד2,300
עומאן1,000
עומאן – מסקט3,200
פולין2,000
פולין – ורשה3,300
פורטוגל2,000
פורטוגל – ליסבון3,300
פיג׳י1,500
פיליפינים2,000
פיליפינים – מנילה3,300
פינלנד1,500
פינלנד – הלסינקי3,300
פנמה1,500
פנמה – פנמה סיטי2,500
פרגוואי1,000
פרגוואי – אסונסיון1,700
פרו1,500
פרו – לימה2,000
צ׳ילה1,500
צ׳ילה – סנטיאגו2,700
צ׳כיה1,500
צ׳כיה – פראג3,300
צרפת2,000
צרפת – מרסיי2,500
צרפת – פריס5,000
קולומביה1,500
קולומביה – בוגוטה2,500
קוסטה ריקה1,000
קוסטה ריקה – סן חוזה2,000
קוריאה5,000
קוריאה – סיאול7,000
קזחסטן1,000
קזחסטן – אלמאטה2,500
קזחסטן – אסטנה3,000
קטר1,000
קטר – דוחה5,800
קמרון1,000
קמרון – יאונדה2,500
קנדה1,500
קנדה – אוטווה2,500
קנדה – טורונטו3,500
קנדה – מונטריאול2,500
קניה1,000
קניה – ניירובי2,000
קפריסין1,000
קפריסין – ניקוסיה2,000
קרואטיה – זגרב3,500
רומניה1,500
רומניה – בוקרשט3,000
רוסיה3,000
רוסיה – סן פטרסבורג2,500
רוסיה – מוסקבה5,000
רוסיה – נובוסיבירסק2,500
רפובליקה דומיניקנית1,000
רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו2,700
שבדיה2,000
שבדיה – שטוקהולם4,000
שוויץ2,500
שוויץ – ברן4,000
שוויץ – ג׳נבה5,800
תאילנד3,000
תוניסיה1,000
תוניסיה – תוניס3,200
תורכיה1,500
תורכיה – איסטנבול3,000
תורכיה – אנקרה2,700
כל מדינה אחרת1,000
* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.
[תיקון: תש״ע]

חלק ד׳

[תיקון: תש״ע, תשע״ח]
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
המדינה*מיום 1.12.2009 ואילך
אוזבקיסטן1000
אוזבקיסטן – טשקנט2000
אוסטריה3000
אוסטריה – וינה5000
אוסטרליה1500
אוסטרליה – סידני4500
אוסטרליה – מלבורן4500
אוסטרליה קנברה4200
אוקראינה1500
אוקראינה – אודסה2700
אוקראינה – דנייפרו׳3200
אוקראינה – חראקוב2800
אוקראינה – קייב3500
אורוגואי1500
אורוגואי – מונטבידאו2500
אזרביג׳אן1000
אזרביג׳אן – באקו4000
איטליה2000
איטליה – גנואה4400
איטליה – רומא6200
אירלנד1500
אירלנד – דבלין5000
אל סלבדור1000
אל סלבדור – סן סלבדור1700
אלבניה2,500
אמירויות הערביות המאוחדות – דובאי6000
אנגולה1000
אנגולה – לואנדה11000
אקוואדור1000
אקוואדור – קיטו2700
ארגנטינה3000
ארגנטינה – בואנוס איירס3500
אריתריאה1500
אריתריאה – אסמרה2000
ארצות הברית של אמריקה2500
ארה״ב – אטלנטה3000
ארה״ב – בוסטון4200
ארה״ב – יוסטון2700
ארה״ב – וושינגטון4200
ארה״ב – לוס אנג׳לס5800
ארה״ב – מיאמי3500
ארה״ב – מנהטן (ניו־יורק)6600
ארה״ב – ניו ג׳רסי3500
ארה״ב – ניו יורק6600
ארה״ב – סן פרנסיסקו4600
ארה״ב – פילדלפיה2700
ארה״ב – שיקגו3300
אתיופיה2800
בולגריה2700
בוליביה1000
בוליביה – לה פס1700
בלארוס1000
בלארוס – מינסק2700
בלגיה2000
בלגיה בריסל4500
ברזיל2000
ברזיל – ברזיליה4500
ברזיל – סן פאולו5000
ברזיל – ריו דה ז׳נרו4500
בריטניה3000
בריטניה – לונדון (אנגליה)7500
בריטניה – מנצ׳סטר (אנגליה)4200
גאנה3,500
ג׳מייקה1700
ג׳מייקה – קינגסטון3000
גואטמלה2700
גרוזיה1000
גרוזיה – טיביליסי2500
גרמניה2500
גרמניה – ברלין5000
גרמניה – המבורג3500
גרמניה (מינכן)3,700
דנמרק2000
דנמרק – קופנהגן4500
דרום אפריקה1000
דרום אפריקה – יוהנסבורג3400
דרום אפריקה – פרטוריה3000
דרום אפריקה – קייפטאון2000
הודו3000
הודו – בומביי10000
הודו – ניו דלהי8500
הולנד5000
הונגריה2000
הונגריה – בודפשט3200
הונדורס1000
וייטנאם3800
ונצואלה2000
ונצואלה – קראקס3000
זאיר2000
זאיר – קינשאסה2700
זימבבואה1000
חוף השנהב1000
חוף השנהב – אבידג׳אן3500
טורקמניסטאן – אשחבאד3000
טייואן4000
טייואן – טייפה6000
יוגוסלביה – בלגרד2700
יוון1000
יוון – אתונה3000
יוון – פיראוס2600
יפן10000
ירדן1000
ירדן – רבת עמון2500
לטביה1500
לטביה – ריגה3300
ליטא2,700
מאוריטניה1000
מאוריטניה – נואקשוט2000
מולדביה – קישנייב2500
מינאמר (בורמה)1500
מינאמר (בורמה) – ינגון2500
מקסיקו2000
מקסיקו – מקסיקו סיטי3000
מצרים1000
מצרים – אלכסנדריה1700
מצרים – קהיר3000
מרוקו1000
מרוקו – רבאט3000
נורבגיה2000
נורבגיה – אוסלו4800
ניגריה1000
ניגריה – אבוג׳ה3500
ניגריה – לאגוס2700
ניו זילנד1500
ניו זילנד – וולינגטון3000
נפאל1700
סוואזילנד1000
סין4500
סין – בייג׳ין6200
סין (גוואנדזו)5,900
סין – הונג קונג11000
סין – שנחאי4500
סינגפור7000
סלובקיה – ברטיסלבה4000
סנגל1000
סנגל – דקאר3200
ספרד2000
ספרד – מדריד4200
סרביה1000
סרביה – בלגרד3000
עומאן1000
עומאן – מסקט4200
פולין2000
פולין – ורשה3300
פורטוגל2000
פורטוגל – ליסבון4200
פיג׳י1500
פיליפינים2000
פיליפינים – מנילה4200
פינלנד1500
פינלנד – הלסינקי4200
פנמה1500
פנמה – פנמה סיטי3000
פרגוואי1000
פרגוואי – אסונסיון1700
פרו1500
פרו – לימה2700
צ׳ילה1500
צ׳ילה – סנטיאגו2700
צ׳כיה1500
צ׳כיה – פראג4000
צרפת2000
צרפת – מרסיי3500
צרפת – פריס6200
קולומביה1500
קולומביה – בוגוטה3200
קוסטה ריקה1000
קוסטה ריקה – סן חוזה2500
קוריאה5000
קוריאה – סיאול7000
קזחסטן1000
קזחסטן – אלמאטה2500
קזחסטן – אסטנה3200
קטר1000
קטר – דוחה6600
קמרון1000
קמרון – יאונדה3500
קנדה1500
קנדה – אוטווה3000
קנדה – טורונטו4200
קנדה – מונטריאול2500
קניה1000
קניה – ניירובי2300
קפריסין1000
קפריסין – ניקוסיה2500
קרואטיה – זגרב4200
רומניה1500
רומניה – בוקרשט4500
רוסיה3000
רוסיה – סן פטרסבורג2700
רוסיה – מוסקבה5800
רוסיה – נובוסיבירסק2500
רפובליקה דומיניקנית1000
רפובליקה דומיניקנית – סנטו דומינגו2700
שבדיה2000
שבדיה – שטוקהולם4500
שוויץ2500
שוויץ – ברן5800
שוויץ – ג׳נבה5800
תאילנד3500
תוניסיה1000
תוניסיה – תוניס3200
תורכיה1500
תורכיה – איסטנבול3500
תורכיה – אנקרה3000
כל מדינה אחרת1000
* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.
[תיקון: תשע״ח]

תוספת שנייה

(סעיף 6(2))

מדינהעירהסכום המרבי שיותר בניכוי
(בדולרים)
אוזבקיסטאן 26,100
אוסטריה 42,300
אוסטרליהסידני45,000
אוסטרליה 26,100
אוקרינה 27,900
אורוגוואי 18,900
אזרבייגאן 32,400
איטליהמילנו37,800
איטליה 40,500
אירלנד 27,000
אלבניה 20,700
אנגולה 42,300
אנגליה 51,300
אקוודור 18,900
ארגנטינה 39,600
ארה״בבוסטון42,300
ארה״בוושינגטון40,500
ארה״ביוסטון29,700
ארה״בלוס אנג׳לס42,300
ארה״במיאמי36,900
ארה״בניו יורק44,100
ארה״בסן פרנסיסקו38,700
ארה״ב 24,300
ארה״בשיקגו34,200
ארה״באטלנטה34,200
אתיופיה 33,300
בולגריה 32,400
בוליביהלה פז20,700
בלארוס 19,800
בלגיה 46,800
ברזילסן פאולו40,500
ברזילריו33,300
ברזיל 30,600
גאנה 30,600
גואטמלה 24,300
גרוזיה 22,500
גרמניהבון27,000
גרמניהמינכן40,500
גרמניה 26,100
דומיניקנה 32,400
דנמרק 41,400
דרום אפריקה 39,600
הודומומבאי55,800
הודוניו דלהי45,000
הודו 19,800
הולנד 37,800
הונג קונג 81,900
הונגריה 24,300
וייטנאם 28,800
חוף השנהב 25,200
טורקיהאיסטנבול34,200
טורקיה 18,000
טייוואן 45,900
יוון 19,800
יפן 41,400
ירדן 28,800
לאטביה 24,300
ליטא 23,400
מינמאר 34,200
מכסיקו 32,400
מצרים 35,100
נורבגיה 29,700
ניגריה 31,500
ניו זילנד 26,100
נפאל 31,500
סיןבייג׳נג47,700
סיןגואנגדג׳ו45,000
סיןשנגחאי48,600
סין 35,100
סינגפור 46,800
סלובקיה 26,100
סנגל 27,900
ספרד 38,700
סרביה 25,200
פולין 29,700
פורטוגל 30,600
פיליפינים 47,700
פינדלנד 26,100
פנמה 35,100
פרגואי 36,000
פרו 33,300
צ׳כיה 29,700
צ׳ילה 33,300
צרפת 59,400
קולומביה 20,700
קוסטה ריקה 33,300
קוריאה 39,600
קזחסטאן 29,700
קמרון 35,100
קנדהאוטבה28,800
קנדהטורונטו36,000
קנדה 21,600
קניה 37,800
קפריסין 20,700
קרואטיה 25,200
רומניה 34,200
רוסיהמוסקבה45,900
רוסיה 34,200
שבדיה 19,800
שוויץגינבה44,100
שוויץ 36,900
תאילנד 54,900
כל מדינה אחרת שאינה מופיעה בטבלה באופן מפורש 18,000
או סכום גבוה יותר שיקבע המנהל לבקשת העובד או המעביד לפי מאפייני המדינה שבה הוא עובד


ז׳ בתמוז התשמ״ב (28 ביוני 1982)
  • יורם ארידור
    שר האוצר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.