כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח)

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח), התשע״ד–2014


ק״ת תשע״ד, 1782; תשע״ו, 594, 1621; תשע״ח, 152, 2007.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 17(ב)(6) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ״ה–1995 (להלן – החוק), קובעת רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) כללים אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ו, תשע״ח, תשע״ח־2]
בכללים אלה –
”אתר ההפצה“ – אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך הפתוח לעיון הציבור, שבו מוצגים דיווחי הגורמים המדווחים [WWW.MAGNA.ISA.GOV.IL];
”חברה מוחזקת“ – כהגדרתה בתקנות הדוחות;
”חברה מסוקרת“ – אחד מאלה:
(1)
תאגיד מדעי חיים, שמניותיו נכללות בענף הביומד או תאגיד שמניותיו נכללות בענף הטכנולוגיה של הבורסה המשתתף בתכנית, וכן תאגיד כאמור שפרסם טיוטת תשקיף או תשקיף לקראת רישום מניותיו למסחר בבורסה;
(2)
תאגיד שמניותיו נכללות בענף התעשייה של הבורסה, המשתתף בתכנית;
”חוק ניירות ערך“ – חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968;
”נכס פיננסי“ – כהגדרת נכסים פיננסיים בתקנות הדוחות;
”תאגיד מדעי החיים“ – אחד מאלה:
(1)
תאגיד מדווח שעיקר פעילותו היא בתחום מדעי החיים, בין שהתאגיד מבצע את הפעילות, חברה מוחזקת שלו מבצעת את הפעילות או חברה שהשקעת התאגיד בה היא השקעה בנכס פיננסי;
(2)
תאגיד מדווח שבין תחומי פעילותו מצוי תחום מדעי החיים;
”התכניות“ – תכניות לסיקור חברות ציבוריות ביוזמת הבורסה לפי סעיף 2;
”תאגיד טכנולוגיה עילית מסוקר“ – תאגיד לפי פסקה (1) להגדרה ”חברה מסוקרת“;
”תאגיד תעשייה מסוקר“ – תאגיד לפי פסקה (2) להגדרה ”חברה מסוקרת“;
התכניות [תיקון: תשע״ו־2, תשע״ח־2]
התכניות יכללו בין השאר את המרכיבים האלה:
(1)
במסגרת התכנית לתאגידי טכנולוגיה עילית מסוקרים, תתקשר הבורסה עם תאגיד מורשה אחד או יותר שייתן שירותי סיקור, ועם עשרה תאגידי טכנולוגיה עילית מסוקרים לפחות במועד תחילת התכנית; במסגרת התכנית לתאגידי תעשייה מסוקרים תתקשר הבורסה עם תאגיד מורשה אחד או יותר שייתן שירותי סיקור;
(2)
החברות המסוקרות שישתתפו באחת התכניות יתחייבו להיכלל בה במשך תקופה של שנתיים לפחות;
(3)
הבורסה תבחר את התאגיד המורשה שעמו תתקשר, לאחר שבדקה היבטים של ידע, ניסיון ומוניטין, לפי שיקול דעתה; אם הבורסה תתקשר עם כמה תאגידים מורשים, תחליט הבורסה מיהן החברות שיסקור כל תאגיד מורשה;
(4)
התקשרה הבורסה עם כמה תאגידים מורשים, תעשה הבורסה מאמץ כי מתכונת עבודתם תהיה דומה בהיבטים עיקריים, כגון בהיקף העבודות ועיתוי פרסומן, וזאת בלי שהבורסה תהיה מעורבת בהכנת העבודות עצמן או תהיה אחראית לתוכנן;
(5)
תאגיד מורשה שישתתף באחת התכניות יתחייב לפרסם באתר ההפצה ובאתר האינטרנט שלו כל עבודת ניתוח שיכין במסגרת התכנית, סמוך לאחר סיום הכנתה.
תנאים לקבלת טובת הנאה [תיקון: תשע״ו, תשע״ו־2, תשע״ח, תשע״ח־2]
תאגיד מורשה העוסק בכתיבת עבודות ניתוח רשאי לקבל טובת הנאה מחברה שהוא מסקר בתנאי שיצטרף לתכנית ויעמוד בתנאים האלה:
(1)
הוא יתקשר עם הבורסה שתגבה את התשלום מהחברות המסוקרות בעד הניתוחים שיבצע ותעביר את התשלומים אליו; התשלום של החברה המסוקרת יהיה בעד השתתפות בתכנית, ולא בעד עבודת ניתוח מסוימת; התשלום יהיה אחיד לכל החברות המסוקרות, או לחלופין הבורסה תורה על תשלום על בסיס קריטריונים אובייקטיביים שאינם תלויים במחיר מניות החברות המסוקרות; בכל מקרה התשלום מתאגיד טכנולוגיה עילית מסוקר אחד לא יעלה על חמישה עשר אחוזים מסך כל התשלומים שישולמו במסגרת התכנית, למעט במקרה שבו מספר החברות המסוקרות פחת בשל אירוע חיצוני; התשלומים שאותם יקבל תאגיד מורשה מתאגיד תעשייה מסוקר לא יעלה על עשרה אחוזים מהסכום המצטבר של כלל הכנסותיו של התאגיד המורשה והכנסות בעל השליטה בו;
(2)
הוא יתחייב לספק שירותי ניתוח לחברות המסוקרות במשך שלוש שנים לפחות, וכל עוד יש חברות שטרם הסתיימה תקופת השתתפותן בתכנית;
(3)
עבודת הניתוח תהיה בשפה העברית או האנגלית או בשתי השפות; אם העבודה רק בשפה האנגלית, תצורף לה תמצית בשפה העברית; לעניין זה, ”תמצית“ – תמצית הכוללת את כל המפורטים להלן לפחות: ההנחות העיקריות שבבסיס עבודת הניתוח, המסקנות העיקריות העולות מעבודת הניתוח, פרטים לפי פסקה (4) אם נכללו בעבודת הניתוח, גילוי בדבר מתכונת ההתקשרות עם הבורסה, התגמול המתקבל מהחברות המסוקרות, ומתכונת עבודות הניתוח, לרבות מועדי פרסומן ואופן פרסומן, וכן פרטים לפי פסקה (11);
(4)
עבודת הניתוח תוכל לכלול המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה שבה ייעשה שימוש במונחים ”קנה“, ”החזק“ או ”מכור“, וכן מחיר יעד; התאגיד המורשה יישם כללים אחידים וברורים בנוגע למתכונת עבודת הניתוח והיקפה;
(5)
עבודות הניתוח על חברה מסוקרת יתפרסמו, לכל הפחות, לאחר פרסום הדוחות הכספיים העיתיים של החברה המסוקרת; עבודת הניתוח הראשונה ועבודות הניתוח שיפורסמו לאחר הדוחות הכספיים השנתיים ישימו דגש על ניתוח פעילות החברה ועבודות הניתוח שיתפרסמו לאחר דוחות כספיים עיתיים שאינם דוחות כספיים שנתיים או במקרים אחרים יתמקדו בסקירת התפתחויות אחרונות (בגדר עדכון בלבד); כמו כן, התאגיד המורשה יפרסם עדכון לעבודת ניתוח לאחר דיווח של חברה מסוקרת על אירוע מהותי, אם לדעת התאגיד המורשה אירוע כאמור מקים צורך בעדכון מהותי של עבודת הניתוח האחרונה שניתנה; לוחות הזמנים בנוגע לפרסום עבודות ניתוח, או עדכונן, לאחר פרסום דוחות כספיים או דיווח בדבר אירוע מהותי יהיו נתונים לשיקול דעתו של התאגיד המורשה והוא ימסור גילוי בדבר החלטות אלה;
(6)
החברה המסוקרת רשאית להעיר לטיוטת עבודת ניתוח קודם לפרסומה בנוגע למידע עובדתי בלבד, ולא לגבי עניינים אחרים, לרבות בעניין המלצה בנוגע לכדאיות ההשקעה;
(7)
מעבר לדרישות הקבועות בחוק בנוגע לניגודי עניינים, יחולו על התאגיד המורשה גם המגבלות האלה:
(א)
התאגיד המורשה ותאגיד קשור אליו לא יקיימו כל קשר עסקי אחר עם החברה המסוקרת או בקשר אליה, למעט קשר זניח שאינו קשור בעבודת הניתוח, למשך כל תקופת ההתקשרות ובמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר מועד סיומה;
(ב)
עובדי התאגיד המורשה לא יהיו עובדים או נושאי משרה בכירה בחברות המסוקרות או בתאגידים קשורים לחברות המסוקרות למשך כל תקופת ההתקשרות ובמשך פרק זמן של חצי שנה לאחר מועד סיומה;
(ג)
תנאי השכר של עובדי התאגיד המורשה לא יהיו מותנים בביצועי החברות המסוקרות או במחירי ניירות הערך שלהם;
(ד)
לעובדי התאגיד המורשה לא תהיה זיקה מהותית לחברות המסוקרות או לתאגידים קשורים לחברות המסוקרות;
(8)
בלי לגרוע מהוראות כל דין, נודע לתאגיד המורשה כי הפר הוראה מהוראות החוק או כללים אלה ידווח על כך באופן מיידי לרשות ולבורסה;
(9)
מעבר לגילוי הנדרש לפי ”הוראות לבעלי רישיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזה“, שהודעה עליה פורסמה ברשומות ביום כ״ח בניסן התשע״ג (8 באפריל 2013), יכללו עבודות ניתוח גילוי בקשר עם מתכונת ההתקשרות עם הבורסה, התגמול המתקבל מהחברות המסוקרות, ומתכונת עבודות הניתוח, לרבות מועדי פרסומן ואופן פרסומן;
(10)
לא יעשה התאגיד המורשה בעבודות ניתוח או בפרסומים אחרים מטעמו, שימוש בשם הבורסה או רשות ניירות ערך באופן שממנו ישתמע כי הבורסה או רשות ניירות ערך אחראיות או מסכימות לתוכן עבודת הניתוח;
(11)
כל עבודת ניתוח תכלול אזהרה בנוסח הזה: ”אין בהתקשרות עם הבורסה להשתתפות בתכנית לסיקור חברות ציבוריות משום אישור או הסכמה של הבורסה או של רשות ניירות ערך לתוכן עבודת ניתוח (אנליזה) או להמלצות הכלולות בה“;
(12)
אם ניתוח של תאגיד מדעי החיים כולל ניתוח מדעי של מומחה בתחום מדעי החיים, שעליו מתבסס הניתוח הפיננסי, הרי שהחלק המדעי יופיע כנספח לניתוח ולא יכלול כל התייחסות לכדאיות ההשקעה או לשווי החברה ונכסיה.


כ״ט בתמוז התשע״ד (27 ביולי 2014)
  • שמואל האוזר
    יושב ראש רשות ניירות ערך
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.