את ה' אלהי השמים ואלהי הארץ אפאר וארומם.

בכל לבי ונפשי אברכו ואהדרו בכל מיני הדורים.

רינה ותודה יומם ולילה אביע ואערוך לפניו, גם

הילול ושבח שירה וזמרה, כי מאוד רבים וגדולים

מעשיו ומפעלותיו אשר פעל והכין גם לעינינו הגשמיים

בזאת גם במשל גם בחידה אפתח שפתי ואנוהו,

כי הגדיל לעשות מקצה השמים ועד קצהו

אלפים ורבבות מכונות

מכונות ממכונות שונות:

בהשכלה נפלאה ונוראה מלאכת חלקיהם,

בתבונה עצומה ונשגבה מערכת איבריהם.

אף ברב הפלא ופלא הרכיב בהם מכונים (מאשינסטען)

ממכוניים שונים להנהגתם

מאוצרות שונות

אף בעצם חכמה ודעת המציא להם אוצרות למלאכתם,

אף תהלוכתם במסילותיהם, נפלא ונכון לבל ימוטו וימעדו,

אף מאורות ונגוהות לעיני המכוניים לבל יכשלו ויאבדו,

עד אשר יתפלא וישתומם כל מביט ורואה את המראה הגדול והנורא הזה,

ייבהל ויחרד עד שערו תסמר מפחד הנעלם הממציא כל זה:

וכל הנפלאות האלה עוד כלא חשובים נגד עצם רבוי הנפלאות עד אין סוף ואין תכלית אשר הפליא והלביש בהתורה הקדושה, אשר בה בעצמה ברא והמציא גם את כל הנ"ל, וגם שאר כל העולמות עם כל הנמצא בהם, ועל ידם מחיה ומקים אותם מתחלה ועד סוף, הכול על ידי תורתו הקדושה אשר מסר לנו בכתב ובעל פה בנגלה ובנסתר, שבזה כלול גם כל אשר הופיע, שעל זה מובא ברוח קדשו על הצדיקים האמתיים לחדש בה בזוהר הקדוש על פסוק "ולאמר לציון עמי אתה" אל תאמר עמי אלא עימי, מה אני בורא שמים וארץ במילולי, אף אתה כן. וכמובא בלקוטי תנינא סימן ל"ז שהתלמידי חכמים בוראים את הכל על ידי דבריהם, וכידוע מאמר אדמו"ר זצ"ל בעת שובו מנסיעתו (אחר בואו מלעמברג) להרב רבי ברוך זצ"ל, שאמר אז בתוך שיחתו הקדושה שאינו עושה שום דבר בלא תורה, וכמו שנראה לאנשיו גם בעיניהם הגשמיים כמה מעשיות ומופתים בעניין זה, וגם כל מה שהיה נעשה בעולם בכלליות כל פעם היה מרמז בתורתו הקדושה, וגם כמה פעמים כשהיה רוצה להמשיך איזו רפואה לאחד מאנשיו היה מגלה תורה מעין זה, ועל ידי זה המשיך לו רפואתו. וכל מאמין אמתי כשישים את לבו לכל זה, ישתומם ויתפלא על זה בכפלי כפלים אלפים פעמים כמו על כל הנ"ל, וכנודע בזה מאמר אדמו"ר זצ"ל שאמר פעם אחת בזה הלשון: פון מיר קאן מען וויסען גאט'ס גרוסקייט ממני יכולים לדעת גדלות ה'.

ובזאת אנחנו חיבים להודות ולהלל כל ימי חיינו לעושה לנו אורים גדולים כי לעולם חסדו, את השמש לממשלת ביום, הוא אדמו"ר מוהר"ן זצ"ל (הנמשל בגבורת מאורו וזריחתו להשמש שעיקר יהיה ביום, שמרמז על הגאולה שאז יתגלה גם ספרו הגנוז וספרו הנשרף, וגם עצם הנוראות שבפרדס תורותיו ומעשיותיו של עכשיו) ואת הירח לממשלות בלילה, הוא תלמידו הקדוש מורנו מוהרנ"ת ז"ל (הנמשל ללבנה על אשר זיכך וצירף את גופו עד שקבל בעצמו את אור השמש להזריחו גם בעמק החושך שבדורותינו אלה, ולהחיות ולהשיב בזה גם את כל חלושי הראות שמחמת גודל כהיון עיניהם אין יכולים להביט באור והכוכבים שניתנו להלבנה להפיס דעתה, יש לפרש שזה מרמז על שאר אנשיו שהיו מקרבים אליו והשתדלו להצדיק את הרבים (זה בגופו וזה בממונו) כל אחד עד מקום שידו הגיעה (על שם הכתוב: והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו').

ועל אשר קראתי על שמם את החיבור הזה בשם "כוכבי אור", כי הנה חלקתי את הספר הזה לארבעה חלקים. החלק הראשון קראתי בשם אנשי מוהר"ן – כי בו ידבר מרוממות מעלת יקר אנשי האנשים הקדושים של אדמו"ר זצ"ל; החלק השני קראתי בשם אמת ואמונה – כי בו ידבר על אודות האמונה הקדושה שעיקרה תלוי רק באמת, כמובא מזה בדברי אדמו"ר זצ"ל ומוהרנ"ת ז"ל, ובפרט בליקוטי הלכות הלכות פסח עיין שם באריכות, שמי שחושק באמת אל האמת בוודאי יזכה להבין האמת אף על פי שיש לו כמה קושיות וכו' עיין שם; החלק השלישי קראתי בשם חכמה ובינה – כי בו ידבר על אודות אשר זכה אדמו"ר זצ"ל לעלות ולהיכלל באור פני החכמה והבינה לעד ולנצח, ושמרמז כל זה בהגמטריה של שמו הקדוש זצל"הה; החלק הרביעי קראתי בשם ששון ושמחה – כי בו ידבר על אודות יקר תפארת מצות הששון והשמחה בה' ובצדיקיו האמתיים ובתורתו ומצותיו הקדושים.